Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 360444 (2019-538414)
Referentienummer:FEDASIL_INFRASTRUCTURE-2019-2531-F50_0
Publicatie datum:29/11/2019
Uiterste datum:04/12/2019
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Werken
Regio: Antwerpen
Onderwerp:
het leveren van 63A-bekabeling en deze aansluiten op het LS-deel van een HS-cabine
Beknopte beschrijving:
het leveren van 63A-bekabeling en deze aansluiten op het LS-deel van een HS-cabine
Aanbestedende overheid:
FEDASIL_INFRASTRUCTURE, Kartuizerstraat 21, 1000 Brussel BE, Raf Dox
+32 22134369
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


FEDASIL_INFRASTRUCTURE
Nationaal identificatienummer: 0860.737.913_510522
Kartuizerstraat 21
Brussel
1000
Raf Dox
Telefoon: +32 22134369
raf.dox@fedasil.be
http://www.fedasil.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=360444
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=360444
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=FEDASIL_INFRASTRUCTURE-2019-2531-F50

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


het leveren van 63A-bekabeling en deze aansluiten op het LS-deel van een HS-cabine


het leveren van 63A-bekabeling en deze aansluiten op het LS-deel van een HS-cabine


AFDELING: PROCEDURE


FEDASIL_INFRASTRUCTURE-2019-2531-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-12-04
Plaatselijke tijd: 09:30

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-11-29