Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 360449 (2019-538425)
Referentienummer:CPAS de Saint-Gilles-PPP18T-162/9018/CSC 2019 -F50_0
Publicatie datum:29/11/2019
Uiterste datum:17/12/2019
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Werken
Regio: Brussel
Onderwerp:
Mise en conformité partielle de la résidence service
Beknopte beschrijving:
zie II.1.1
Aanbestedende overheid:
OCMW Sint Gillis, Fernand Bernierstraat 40, 1060 Brussel (Sint-Gillis) BE, De heer Khaled SOR
+32 26005457
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


OCMW Sint Gillis
Fernand Bernierstraat 40
Brussel (Sint-Gillis)
1060
De heer Khaled SOR
Telefoon: +32 26005457
ksor@cpasstgilles.irisnet.be
Fax: +32 26005419
http://cpas1060.be/
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/162/18T/2019
https://eten.publicprocurement.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Mise en conformité partielle de la résidence service


Résidence Service Les Tilleuls, Rue Arthur Diderich te 1060 Brussel


zie II.1.1


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Vereiste erkenning: P1 (Installations électriques des bâtiments (groupes électrogènes, équipements de détection d'incendie et de vol, télétransmissions et de téléphonie mixte ), classe 1

P2 (Elektrische en elektromechanische installaties van kunstwerken en nijverheidsinrichtingen, en elektrische buiteninstallaties), klasse 1


AFDELING: PROCEDURE


CSC 2019 068
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-12-17
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-11-29