Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 366810 (2020-504711)
Referentienummer:IBGE-Bruxelles Environnement-PPP0UM-2578/0015/2019M037-F02_0
Publicatie datum:12/02/2020
Uiterste datum:10/03/2020
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Werken
Regio: Brussel
Onderwerp:
Uitnodiging tot indienen offerte - Leveringen en werkzaamheden aan elektrische installaties in gebouwen die beheerd worden door Leefmilieu Brussel - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Beknopte beschrijving:
zie II.2.4
Aanbestedende overheid:
Leefmilieu Brussel, Havenlaan 86C/3000, 1000 Brussel BE, Mevrouw Maryam Ben Maalla
+32 27757757
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
03/03/2020 2020-507066 2020-504711 0_E2
20/02/2020 2020-505812 2020-504711 0_E1
12/02/2020 2020-504711 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Leefmilieu Brussel
Havenlaan 86C/3000
Brussel
1000
Mevrouw Maryam Ben Maalla
Telefoon: +32 27757757
mbenmaalla@environnement.brussels
www.leefmilieu.brussels
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/2578/UM/2019
Leefmilieu Brussel
Havenlaan 86C/3000
Brussel
1000
Mevrouw Cynthia Farinella
Telefoon: +32 27757722
cfarinella@environnement.brussels
www.leefmilieu.brussels
https://eten.publicprocurement.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Uitnodiging tot indienen offerte - Leveringen en werkzaamheden aan elektrische installaties in gebouwen die beheerd worden door Leefmilieu Brussel - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


2019M0375

zie II.2.4


Alle sites uitgebaat of beheerd


Leveringen en werkzaamheden aan elektrische installaties in gebouwen die beheerd worden door Leefmilieu Brussel


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in maanden 12

Elke verlenging gebeurt per aangetekende brief, ten laatste op de verjaardatum van de afsluiting van de basisopdracht.


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


De volgende documenten zijn beschikbaar via elektronische weg en de aanbesteder vraagt zelf deze inlichtingen:

- Het attest van aangifte en van betaling van de sociale zekerheidsbijdragen van de RSZ;

- De juridische situatie (niet-faillissement of soortgelijke situatie) bij de KBO;

- Het attest fiscale schulden (FOD Financiën);

- De erkenning der aannemers van werken (FOD Economie) (indien van toepassing).

De andere documenten zullen aan de vermoedelijke opdrachtnemer gevraagd worden.


1. Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.

2. Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.


1. Een kopie van de verzekering beroepsrisico's met vermelding van de verzekerde bedragen, waarbij de minimale garantie per schadegeval voor lichamelijke, stoffelijke of onstoffelijke schade samen 1 500 000 EUR moet zijn

2. Een bewijs dat de inschrijver de laatste 3 jaar telkens een jaaromzet van minimaal 90 000,00 EUR heeft gehaald


1. Een lijst van de werken die gedurende de laatste vijf jaar werden verricht en vergezeld gaat van certificaten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd, zowel met betrekking tot de wijze van uitvoering als met betrekking tot het resultaat.


1. De inschrijver levert het bewijs dat hij in de loop van de laatste 5 jaar minstens 3 werven voor elektrische werkzaamheden per jaar heeft uitgevoerd voor een samengeteld bedrag van minstens 25 000 EUR. De inschrijver voegt bij zijn offerte de attesten van goede uitvoering van de referenties die hij in zijn offerte vermeldt. De bijgevoegde tabel met een overzicht van de criteria moet naar behoren worden ingevuld en ondertekend.

Vereiste erkenning: P1 (Elektrische installaties in gebouwen, inbegrepen het installeren van stroomaggregaten, alarm-toestellen tegen brand- en diefstal, telecommunicatie in en om gebouwen en voorzieningen voor gemengde t), klasse 1 geraamde door de aanbestedende overheid


AFDELING: PROCEDURE


Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-03-10
Plaatselijke tijd: 14:00
De inschrijving moet geldig blijven tot 2020-06-08

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Plaatsbezoek vereist en verzuimen aan plaatsbezoek leidt tot nietigheid van de offerte:

De datum voor het plaatsbezoek wordt afgesproken via e-mail naar volgende adres : _hidden_@environnement.brussels

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
http://www.raadvst-consetat.be
Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-02-12