Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 366816 (2020-504721)
Referentienummer:Beringen-PPP066-2682/0002/W2020hle-F02_0
Publicatie datum:12/02/2020
Uiterste datum:17/03/2020
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Werken
Regio: Limburg
Onderwerp:
Uitnodiging tot indienen offerte - SAMWD - 2682 - renovatie kelder en garages - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Beknopte beschrijving:
zie II.2.4
Aanbestedende overheid:
Stad Beringen, Mijnschoolstraat 88, 3580 Beringen BE, De heer Lennert Hermans
+32 11430388
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Stad Beringen
Nationaal identificatienummer: BE 0207465281
Mijnschoolstraat 88
Beringen
3580
De heer Lennert Hermans
Telefoon: +32 11430388
lennert.hermans@beringen.be
Fax: +32 11434658
www.beringen.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/2682/66/2019
https://eten.publicprocurement.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Uitnodiging tot indienen offerte - SAMWD - 2682 - renovatie kelder en garages - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


W2020hle554

zie II.2.4


Stedelijke academie voor Muziek Woord en Dans, Harpstraat 14 te 3582 Beringen


SAMWD - 2682 - renovatie kelder en garages


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium
Naam: Uitvoeringstermijn
Weging: 25
Kwaliteitscriterium
Naam: Visie en aanpak
Weging: 25
Prijs
Weging: 50
Looptijd in dagen 80

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCI√čLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.


1. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017.

2. Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.


1. Bankverklaring, maximum 2 maanden oud, toe te voegen aan de offerte


1. Een lijst van de voornaamste gelijkaardige werken uitgevoerd tijdens de laatste vijf jaar, en gestaafd door getuigschriften van goede uitvoering.

2. bewijs van vereiste erkenning categorie D - KLASSE 2


1. 3 bewijzen van goede uitvoering

Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 2


AFDELING: PROCEDURE


Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-03-17
Plaatselijke tijd: 10:00
De inschrijving moet geldig blijven tot 2020-07-15

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Plaatsbezoek vereist en verzuimen aan plaatsbezoek leidt tot nietigheid van de offerte:

Een plaatsbezoek is vereist.

Om dit plaatsbezoek in te plannen, dient de inschrijver contact op te nemen met:

Lennert Hermans

Projectleider gebouwen

lennert.hermans@beringen.be

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
info@raadvanstate.be
http://www.raadvanstate.be/?page=e-prodecure&lang=nl
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
info@raadvanstate.be
http://www.raadvanstate.be/?page=e-prodecure&lang=nl
Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-02-12