Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 366818 (2020-504745)
Referentienummer:Igemo-GUBES1900014-F02_0
Publicatie datum:12/02/2020
Uiterste datum:09/03/2020
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Diensten
Regio: Antwerpen
Onderwerp:
OPDRACHT: RAAMOVEREENKOMST GROENONDERHOUD PROJECTGEBIEDEN IGEMO
Beknopte beschrijving:
Raamcontract voor het uitvoeren van diensten m.b.t. het groenonderhoud en -beheer op projectterreinen van IGEMO voor een maximale duurtijd van 4 jaar vanaf 01/01/2020 (jaarlijks opzegbaar door de aanbestedende overheid). De projectterreinen zijn gelegen in de gemeenten Berlaar, Bonheiden, Bornem, Duffel, Lier, Mechelen, Putte, Puurs, Sint-Amands, Sint-Katelijne-Waver en Willebroek.
Aanbestedende overheid:
IGEMO, Schoutetstraat 2, 2800 Mechelen BE
+32 15294751
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


IGEMO
Nationaal identificatienummer: 0213.349.124_23365
Schoutetstraat 2
Mechelen
2800
Telefoon: +32 15294751
jasmine.cryns@igemo.be
www.igemo.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=366818
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=366818
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Igemo-GUBES1900014-F02

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


OPDRACHT: RAAMOVEREENKOMST GROENONDERHOUD PROJECTGEBIEDEN IGEMO


Igemo-GUBES1900014-F02_0

Raamcontract voor het uitvoeren van diensten m.b.t. het groenonderhoud en -beheer op projectterreinen van IGEMO voor een maximale duurtijd van 4 jaar vanaf 01/01/2020 (jaarlijks opzegbaar door de aanbestedende overheid). De projectterreinen zijn gelegen in de gemeenten Berlaar, Bonheiden, Bornem, Duffel, Lier, Mechelen, Putte, Puurs, Sint-Amands, Sint-Katelijne-Waver en Willebroek.


Raamcontract voor het uitvoeren van diensten m.b.t. het groenonderhoud en -beheer op projectterreinen van IGEMO voor een maximale duurtijd van 4 jaar vanaf 01/01/2020 (jaarlijks opzegbaar door de aanbestedende overheid). De projectterreinen zijn gelegen in de gemeenten Berlaar, Bonheiden, Bornem, Duffel, Lier, Mechelen, Putte, Puurs, Sint-Amands, Sint-Katelijne-Waver en Willebroek.


Gunningscriteria
Aanvang 2020-03-15
Einde 2023-12-31

2. Met toepassing van artikel 42, § 1, 2° van de Wet Overheidsopdrachten heeft de aanbestedende overheid - binnen een periode van drie jaar na de sluiting - het recht om deze opdracht 3 maal te herhalen met een looptijd van 1 jaar.

De verlenging houdt in dat de contractuele voorwaarden ongewijzigd blijven.

Deze verlenging wordt door de aanbestedende overheid meegedeeld via aangetekende zending, uiterlijk 3 maanden voor het verstrijken van de looptijd van de opdracht.


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING: PROCEDURE

Mededingingsprocedure met onderhandeling Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-03-09
Plaatselijke tijd: 16:00
Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 3

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Halfjaarlijks


Beroepsinstantie
Rechtbank eerste aanleg Antwerpen - afdeling Mechelen
Keizerstraat 20
Mechelen
2800
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Rechtbank eerste aanleg Antwerpen - afdeling Mechelen
Keizerstraat 20
Mechelen
2800
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Rechtbank eerste aanleg Antwerpen - afdeling Mechelen
Keizerstraat 20
Mechelen
2800
Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-02-12