Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 370749 (2020-509904)
Referentienummer:Universiteit Antwerpen-19088-F03_0
Publicatie datum:24/03/2020
Uiterste datum:
Attributie datum:
 
Type:Gunning
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Diensten
Regio: Antwerpen
Onderwerp:
19088_Het onderhouden van de stoominstallatie gebouw T-annex
Beknopte beschrijving:
19088_Het onderhouden van de stoominstallatie gebouw T-annex
Aanbestedende overheid:
Universiteit Antwerpen, Middelheimlaan 1, 2020 Antwerpen BE, Elio Berardocco
+32 32653110
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Universiteit Antwerpen
Nationaal identificatienummer: 0257.216.482_23014
Middelheimlaan 1
Antwerpen
2020
Elio Berardocco
Telefoon: +32 32653110
aanbestedingen@uantwerpen.be
http://www.uantwerpen.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=370749

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


19088_Het onderhouden van de stoominstallatie gebouw T-annex


Universiteit Antwerpen-19088-F03_0

19088_Het onderhouden van de stoominstallatie gebouw T-annex


19088_Het onderhouden van de stoominstallatie gebouw T-annex


Gunningscriteria
Kostencriterium Naam: Prijs
Weging: 90
Kostencriterium Naam: Uurtarief regiewerken
Weging: 10

AFDELING: PROCEDURE

Openbare procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 001-000000
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
eNotification
Originele datum van verzending: 2020-02-21

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
BRUSSEL
1040
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
BRUSSEL
1040
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
BRUSSEL
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-03-24