Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 370751 (2020-509934)
Referentienummer:Gemeente Bonheiden-PPP07F-1088/0001/2020/298-F02_0
Publicatie datum:24/03/2020
Uiterste datum:27/04/2020
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Werken
Regio: Antwerpen
Onderwerp:
Uitnodiging tot indienen offerte - Krankhoeve: renovatie dak - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Beknopte beschrijving:
zie II.1.1
Aanbestedende overheid:
Gemeente Bonheiden, Jacques Morrensplein 10, 2820 Bonheiden BE, De heer Ivo Van Loock
+32 15502830
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Gemeente Bonheiden
Nationaal identificatienummer: GEM BONH
Jacques Morrensplein 10
Bonheiden
2820
De heer Ivo Van Loock
Telefoon: +32 15502830
ivo.vanloock@bonheiden.be
Fax: +32 15502859
www.bonheiden.be
www.bonheiden.be
https://eten.publicprocurement.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Uitnodiging tot indienen offerte - Krankhoeve: renovatie dak - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


2020/298

zie II.1.1


Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen

Krankhoeve perceel 1: Onderhoudsdossier - restauratie Hoofddak


Perceel nr.: 1

Krankhoeve, Grote Doelstraat 1 te 2820 Bonheiden


zie II.2.1


Gunningscriteria
Prijs
Aanvang 2020-08-03
Einde 2020-08-31

Krankhoeve perceel 2: Onderhoudsdossier - restauratie van het dak wagenhuis


Perceel nr.: 2

Krankhoeve, Grote Doelstraat 1 te 2820 Bonheiden


zie II.2.1


Gunningscriteria
Prijs
Aanvang 2020-08-03
Einde 2020-08-31

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCI√čLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.


Vereiste erkenning: D1 (Ruwbouwwerken en onder kap brengen van gebouwen), Klasse 2


AFDELING: PROCEDURE


Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-04-27
Plaatselijke tijd: 11:00
De inschrijving moet geldig blijven tot 2020-10-24

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.


Beroepsinstantie
ARTER ARCHITECTS SC SPRL
Rue De Letuve 30
Bruxelles
1000
Telefoon: +32 25137795
info@arter.be
Fax: +32 25114604
www.arter.be
Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-03-24