Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 370754 (2020-509894)
Referentienummer:Enabel-Bxl1763-F02_0
Publicatie datum:24/03/2020
Uiterste datum:29/04/2020
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Diensten
Regio: Brussel
Onderwerp:
Marché de services pour un appui « Expertise Finances et Procurement dans le cadre des interventions d'Enabel »
Beknopte beschrijving:
Prestations en matière de gestion financière et administrative Marchés Publics /Formations selon la législation belge et sous le régime des secteurs classiques Assurer le remplacement d'un-e expert e en contractualisation et administration
Aanbestedende overheid:
Enabel, Hoogstraat 147, 1000 Brussel BE
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Ja
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
21/04/2020 2020-512992 2020-509894 0_E3
15/04/2020 2020-512367 2020-509894 0_E2
24/03/2020 2020-509894 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Enabel
Nationaal identificatienummer: 0264.814.354_20100
Hoogstraat 147
Brussel
1000
florence.seeuws@enabel.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=327589
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=370754
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=370754
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Enabel-Bxl1763-F02
Ontwikkelingsangentschap

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Marché de services pour un appui « Expertise Finances et Procurement dans le cadre des interventions d'Enabel »


Enabel-Bxl1763-F02_0

Prestations en matière de gestion financière et administrative

Marchés Publics /Formations selon la législation belge et sous le régime des secteurs classiques

Assurer le remplacement d'un-e expert e en contractualisation et administration


Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen

Prestations en matière de gestion financière et administrative


Perceel nr.: 1

Prestations en matière de gestion financière et administrative


Gunningscriteria
Looptijd in maanden 48

Marchés Publics /Formations selon la législation belge et sous le régime des secteurs classiques


Perceel nr.: 2

Marchés Publics /Formations selon la législation belge et sous le régime des secteurs classiques


Gunningscriteria
Looptijd in maanden 48

PAssurer le remplacement d'un-e expert e en contractualisation et administration


Perceel nr.: 3

Assurer le remplacement d'un-e expert e en contractualisation et administration


Gunningscriteria
Looptijd in maanden 48

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING: PROCEDURE

Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-04-29
Plaatselijke tijd: 11:01
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2020-04-29
Plaatselijke tijd: 11:01

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapstraat 33
Brussel
1040
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Raad van State
Wetenschapstraat 33
Brussel
1040
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapstraat 33
Brussel
1000
Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-03-24