Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 370986 (2020-510244)
Referentienummer:MRMP-L/A-20LA302-F17_0
Publicatie datum:26/03/2020
Uiterste datum:30/04/2020
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht defensie
Procedure type:Procedure van gunning via onderhandelingen
Market type:Leveringen
Regio: Brussel
Onderwerp:
Aanvraag tot deelneming voor verwerving van 5.000 arillerie fuze Point Detonating M557
Beknopte beschrijving:
Aanvraag tot deelneming voor verwerving van 5.000 arillerie fuze Point Detonating M557
Aanbestedende overheid:
MRMP-L/A - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Sectie "Land Systems " - Ondersectie "Verwerving", Eversestraat, 1, 1140 Evere BE, Bouché Marc Antoine
+32 4415426
Publicatie JOUE:Ja
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


BE001
Archief
SPF/FOD P-O
Wetstraat 51
1040
Wetstraat 51
Telefoon: +32 27408000
revise@publicprocurement.be
www.publicprocurement.be
Referentie van de aankondiging: 2020-510244

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


MRMP-L/A - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Sectie "Land Systems " - Ondersectie "Verwerving"
Eversestraat, 1
Evere
1140
Bouché Marc Antoine
Telefoon: +32 4415426
marc.bouche@mil.be
https://www.mil.be/
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=370986
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=MRMP-L%2FA-20LA302-F17

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Aanvraag tot deelneming voor verwerving van 5.000 arillerie fuze Point Detonating M557


Bertrix


Aanvraag tot deelneming voor verwerving van 5.000 arillerie fuze Point Detonating M557


5.000 EA


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING: PROCEDURE


MRMP-L/A-20LA302-F17_0
30/04/2020
12:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


26/03/2020