Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 370974 (2020-510212)
Referentienummer:FEDASIL_INFRASTRUCTURE-2020 0431-F50_0
Publicatie datum:26/03/2020
Uiterste datum:03/04/2020
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Werken
Regio: Vlaams Brabant
Onderwerp:
Installatie van camera's in het opvangcentrum Zaventem en een onderhouds- en interventiecontract voor deze installatie
Beknopte beschrijving:
Installatie van camera's in het opvangcentrum Zaventem en een onderhouds- en interventiecontract voor deze installatie
Aanbestedende overheid:
FEDASIL_INFRASTRUCTURE, Kartuizerstraat 21 Brussel BE, Sara Vanveggel
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


FEDASIL_INFRASTRUCTURE
Nationaal identificatienummer: 0860.737.913_510522
Kartuizerstraat 21
Brussel
Sara Vanveggel
sara.vanveggel@fedasil.be
http://www.fedasil.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=370974
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=370974
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=FEDASIL_INFRASTRUCTURE-2020+0431-F50

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Installatie van camera's in het opvangcentrum Zaventem en een onderhouds- en interventiecontract voor deze installatie


Zaventem


Installatie van camera's in het opvangcentrum Zaventem en een onderhouds- en interventiecontract voor deze installatie


AFDELING: PROCEDURE


FEDASIL_INFRASTRUCTURE-2020 0431-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-04-03
Plaatselijke tijd: 12:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-03-26