Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 376066 (2020-517025)
Referentienummer:Pidpa-PPP007-2571/0025/K-18-050-F02_0
Publicatie datum:19/05/2020
Uiterste datum:23/06/2020
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: Antwerpen
Onderwerp:
Gemeente Vorselaar: Weg- en rioleringswerken in Boulevard
Beknopte beschrijving:
zie II.2.4
Aanbestedende overheid:
Pidpa, Desguinlei 246, 2018 Antwerpen BE, Mevrouw Joke Maes
+32 32168872
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Pidpa
Nationaal identificatienummer: BE 204.908.936
Desguinlei 246
Antwerpen
2018
Mevrouw Joke Maes
Telefoon: +32 32168872
joke.maes@pidpa.be
Fax: +32 32606003
https://www.pidpa.be/over-pidpa/aanbesteding-open-procedure
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/2571/07/2020
https://eten.publicprocurement.be
Nutsbedrijven
Water

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Gemeente Vorselaar: Weg- en rioleringswerken in Boulevard


K-18-050

zie II.2.4


Gemeente Vorselaar, Markt 14 te 2290 Vorselaar


Gemeente Vorselaar: Weg- en rioleringswerken in Boulevard


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in dagen 70

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCI√čLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.


1. zie bestek


1. zie bestek


1. zie bestek


1. zie bestek

Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 4


AFDELING: PROCEDURE


Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-06-23
Plaatselijke tijd: 09:30
De inschrijving moet geldig blijven tot 2020-12-20
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 2020-06-23
Plaatselijke tijd: 09:30

Pidpa - Desguinlei 246 - 2018 Antwerpen


AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-05-19