Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 376104 (2020-517035)
Referentienummer:DAA-BMB/DGE-DBO/E19.064-F03_0
Publicatie datum:19/05/2020
Uiterste datum:
Attributie datum:
 
Type:Gunning
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: -
Onderwerp:
BMB/DE-DO/E19.064 - Raamovereenkomst met één enkele ondernemer met betrekking tot het teletransmissiekabelnet, het leggen van kabels, aanpassingswerken, uitbreidingswerken, onderhouds- en herstellingswerken
Beknopte beschrijving:
Onderhavige raamovereenkomst heeft als voorwerp de leveringen en prestaties die nodig zijn om werken voor aanpassing, uitbreiding, onderhoud en herstelling uit te voeren aan het teletransmissiekabelnet onder het beheer van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, evenals het aanbrengen op plan van iedere wijziging van dit net. De betrokken prestaties zullen het voorwerp uitmaken van een bestellingsopdracht, waarbij de aanbestedende overheid vrij dienstbevelen kan uitvaardigen om te voldoen aan haar behoeften.
Aanbestedende overheid:
Gewestelike Overheidsdienst Brussel, Brussel Mobiliteit, rue du Progrès 80/1, 1035 Bruxelles BE, Direction Onderhoud
+32 22041950
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Gewestelike Overheidsdienst Brussel, Brussel Mobiliteit
Nationaal identificatienummer: 0316.381.039_17422
rue du Progrès 80/1
Bruxelles
1035
Direction Onderhoud
Telefoon: +32 22041950
pboogaerts@sprb.brussels
https://mobilite-mobiliteit.brussels
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=376104
mobiliteit openbaar werken

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


BMB/DE-DO/E19.064 - Raamovereenkomst met één enkele ondernemer met betrekking tot het teletransmissiekabelnet, het leggen van kabels, aanpassingswerken, uitbreidingswerken, onderhouds- en herstellingswerken


DAA-BMB/DGE-DBO/E19.064-F03_0

Onderhavige raamovereenkomst heeft als voorwerp de leveringen en prestaties die nodig zijn om werken voor aanpassing, uitbreiding, onderhoud en herstelling uit te voeren aan het teletransmissiekabelnet onder het beheer van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, evenals het aanbrengen op plan van iedere wijziging van dit net. De betrokken prestaties zullen het voorwerp uitmaken van een bestellingsopdracht, waarbij de aanbestedende overheid vrij dienstbevelen kan uitvaardigen om te voldoen aan haar behoeften.


BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beschikt over een transmissiekabelnet met

koperkabels (historisch bovengronds) en een teletransmissiekabelnet met

glasvezels (bovengronds en in de metrotunnels).

De toepassingen van het koperkabelnet zullen verder naar het glasvezelnet worden

gemigreerd tijdens de looptijd van het bestek.


Gunningscriteria
Prijs

AFDELING: PROCEDURE

Openbare procedure
Opdracht nr.: DAA-BMB/DE-DO/E19.064
Perceel nr.: 1

Raamovereenkomst met één enkele ondernemer met betrekking tot het teletransmissiekabelnet, het leggen van kabels, aanpassingswerken, uitbreidingswerken, onderhouds- en herstellingswerken


De opdracht/het perceel wordt niet gegund
eNotification
Originele datum van verzending: 2020-05-18

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Beroepsinstantie
Raad van State + Burgerlijke Rechtbanken
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Raad van State + Burgerlijke Rechtbanken
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Beroepsprocedure

Elk beroep tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid of

nietigverklaring van een gunningsbeslissing (of opzegging) moet bij de Raad van State worden ingesteld:

Binnen 15 dagen na de kennisgeving van de gemotiveerde beslissing voor een beroep tot schorsing bij uiterst dringende

noodzakelijkheid;

Binnen 60 dagen na de kennisgeving van de gemotiveerde beslissing voor een beroep tot nietigverklaring.

Voor meer details over de beroepsprocedure: zie de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de

rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies


Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State + Burgerlijke Rechtbanken
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-05-19