Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 380007 (2020-522189)
Referentienummer:Maldegem-PPP03N-804/0007/Maldegem--F21_0
Publicatie datum:26/06/2020
Uiterste datum:11/09/2020
Attributie datum:
 
Type:Sociale en andere specifieke diensten - overheidsopdrachten
Procedure type:Procedure met onderhandelingen
Market type:Diensten
Regio: Oost-Vlaanderen
Onderwerp:
Oproep tot aanvraag tot deelneming - Overdracht van de gemeentelijke kinderdagverblijven Ukkie Pukkie van de gemeente Maldegem
Beknopte beschrijving:
zie II.2.4
Aanbestedende overheid:
Gemeente Maldegem, Marktstraat 7, 9990 Maldegem BE
+32 3250728930
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


BE001
Referentie van de aankondiging: 2020-522189
Archief
Telefoon: +32 27408000
revise@publicprocurement.be

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Gemeente Maldegem
Nationaal identificatienummer: BE 0207.448.554
Marktstraat 7
Maldegem
9990
Telefoon: +32 3250728930
info@maldegem.be
Fax: +32 50719410
www.maldegem.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/804/3N/2020
Gemeente Maldegem
Nationaal identificatienummer: BE 0207.448.554
Marktstraat 7
Maldegem
9990
De heer Koen Cromheecke
Telefoon: +32 50727235
koen.cromheecke@maldegem.be
Fax: +32 50719410
www.maldegem.be
Gemeente Maldegem
Nationaal identificatienummer: BE 0207.448.554
Marktstraat 7
Maldegem
9990
De heer Koen Cromheecke
Telefoon: +32 50727235
koen.cromheecke@maldegem.be
Fax: +32 50719410
www.maldegem.be

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Overdracht van de gemeentelijke kinderdagverblijven Ukkie Pukkie van de gemeente Maldegem


Maldegem-Overdacht Kinderdagverblijven

zie II.2.4


De gemeente Maldegem wenst de exploitatie van de kinderdagverblijven Ukkie-Pukkie op lange termijn onverkort te bestendigen gelet op de demografische evoluties en de maatschappelijke noden.

Onderhavige procedure strekt er toe om een overnemer, die beschikt over een ruime ervaring inzake kinderdagverblijven, aan te duiden. Deze overnemer zal de nodige (financiële) garanties moeten bieden voor de toekomst van de gemeentelijke kinderdagverblijven in de verschillende vestigingen.

De overnemer wordt geacht over de nodige knowhow te beschikken voor de uitbating en het beheer van kinderdagverblijven. Hij dient de huidige drie opvanglocaties - lees vestigingen in de drie deelkernen - in zijn geheel over te nemen. Het personeel tewerkgesteld in de kinderdagverblijven wordt eveneens mee overgedragen met behoud van de bestaande tewerkstelling.


Aanvang 2021-01-01

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Juridische situatie van de inschrijver (uitsluitingsgronden) :

Zie leidraad als bijlage bij deze aankondiging

Economische en financiële draagkracht van de inschrijver (selectiecriteria) :

1. Zie leidraad als bijlage bij deze aankondiging

Technische en beroepsbekwaamheid van de inschrijver (selectiecriteria) :

1. Zie leidraad als bijlage bij deze aankondiging

2. Zie leidraad als bijlage bij deze aankondiging

Minimumeisen - Financiële draagkracht :

1. -

Minimumeisen - Technische bekwaamheid :

1. -

2. -


AFDELING: PROCEDURE


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-09-11
Plaatselijke tijd: 11:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Onderhavige procedure is niet onderworpen aan de reglementering inzake overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten.

Onderhavige procedure wordt wel gevoerd met toepassing van de beginselen van behoorlijk bestuur, transparantie, eerlijke mededinging en gelijkheid.

De reglementering van toepassing op de overdracht van de gemeentelijke kinderdagverblijven “Ukkie-Pukkie” behelst onder meer, doch is niet beperkt tot :

- De Europese Richtlijn 2001/23/EG van de Raad van 12 maart 2001 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij overgang van ondernemingen, vestigingen of onderdelen van ondernemingen of vestigingen;

- Het Decreet over het Lokaal bestuur van 22 december 2017;

- Het Decreet van 20 april 2020 over kinderopvang van baby's en peuters, en haar wijzigings- en uitvoeringsbesluiten;

- Het Decreet van 17 oktober 2003 over de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen;

- …

Elke Kandidaat wordt geacht bovenstaande reglementering te kennen en te aanvaarden.

Opmerkingen over de gunningscriteria: Zie leidraad als bijlage bij deze aankondiging


Beroepsinstantie
Rechtbank Eerste Aanleg Gent
Opgeëistenlaan 401A
Gent
9000
Beroepsprocedure

In geval van betwisting is het Belgische recht van toepassing en zijn uitsluitend de Nederlandstalige Belgische rechtbanken bevoegd en indien materieel bevoegd uitsluitend de rechtbanken en hoven te Gent.

De aanbestedende overheid legt er tevens de nadruk op dat ook de al dan niet reeds geïmplementeerde Europese richtlijnen van toepassing zijn.


Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-06-26