Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 380010 (2020-522193)
Referentienummer:BOFAS-T5400_Accord-cadre-F03_0
Publicatie datum:26/06/2020
Uiterste datum:
Attributie datum:
 
Type:Gunning
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Diensten
Regio: Brussel
Onderwerp:
Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemsaneringswerken op voormalige tankstations door middel van civieltechnische en in situ bodemsaneringstechnieken
Beknopte beschrijving:
De opdracht heeft als doel het sluiten van een raamovereenkomst voor het uitvoeren vanbodemsaneringswerken op voormalige tankstations door middel van civieltechnische en in situ bodemsaneringstechnieken
Aanbestedende overheid:
BOFAS, Jules Bordetlaan 166 b1, 1140 Brussel BE, De heer Erik Goolaerts
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


BOFAS
Nationaal identificatienummer: 0474.553.197_17402
Jules Bordetlaan 166 b1
Brussel
1140
De heer Erik Goolaerts
erik.goolaerts@bofas.be
www.bofas.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=380010
Vrijwillige bekendmaking

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemsaneringswerken op voormalige tankstations door middel van civieltechnische en in situ bodemsaneringstechnieken


BOFAS-T5400_Accord-cadre-F03_0

De opdracht heeft als doel het sluiten van een raamovereenkomst voor het uitvoeren van

bodemsaneringswerken op voormalige tankstations door middel van civieltechnische en in situ bodemsaneringstechnieken


Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemsaneringswerken op voormalige tankstations gelegen in zowel Wallonië,

Vlaanderen als in Brussel door middel van civieltechnische en in situ bodemsaneringstechnieken.

De uit te voeren werken omvatten onder andere (niet limitatief):

*Verwijderen van de bovengrondse en/of ondergrondse infrastructuur

*Verwijderen van de verharding

* Plaatsen van een bemaling en pompen en eventueel aansluiten van een waterzuiveringsinstallatie;

* Reinigen, ontgassen en verwijderen van ondergrondse tanks en productleidingen;

* Ontgraven van verontreinigde grond op het terrein en afvoeren naar een erkende verwerker;

* Aanvulling na de ontgraving;

* Plaatsen, opstarten en in stand houden van in situ-saneersystemen;

* Herstellen van de verharding.


Gunningscriteria
Prijs

AFDELING: PROCEDURE

Openbare procedure
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
eNotification
Originele datum van verzending: 2020-06-05

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


BOFAS werkt met een eigen tender-applicatie voor de aanbesteding van de raamovereenkomst en van projectspecifieke

opdrachten.

Vanaf 15 juni 2020 zal deze applicatie worden open gesteld en kunnen geïnteresseerde bodemsaneringsaannemers zich

registreren op tenders.bofas.be.

Deze registratie is nodig om het bestek en de andere opdrachtdocumenten te kunnen downloaden (na publicatie).


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-06-26