Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 380014 (2020-522196)
Referentienummer:BOFAS-T5400_Raamovereenkomst-F02_0
Publicatie datum:26/06/2020
Uiterste datum:04/09/2020
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: Brussel
Onderwerp:
Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemsaneringswerken op voormalige tankstations door middel van civieltechnische en in situ bodemsaneringstechnieken
Beknopte beschrijving:
De opdracht heeft als doel het sluiten van een raamovereenkomst voor het uitvoeren vanbodemsaneringswerken op voormalige tankstations door middel van civieltechnische en in situ bodemsaneringstechnieken
Aanbestedende overheid:
BOFAS, Jules Bordetlaan 166 b1, 1140 Brussel BE, De heer Erik Goolaerts
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


BOFAS
Nationaal identificatienummer: 0474.553.197_17402
Jules Bordetlaan 166 b1
Brussel
1140
De heer Erik Goolaerts
erik.goolaerts@bofas.be
www.bofas.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=380014
https://tenders.bofas.be
Vrijwillige publicatie

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemsaneringswerken op voormalige tankstations door middel van civieltechnische en in situ bodemsaneringstechnieken


BOFAS-T5400_Raamovereenkomst-F02_0

De opdracht heeft als doel het sluiten van een raamovereenkomst voor het uitvoeren van

bodemsaneringswerken op voormalige tankstations door middel van civieltechnische en in situ bodemsaneringstechnieken


Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen

Enige perceel


Perceel nr.: 1

Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemsaneringswerken op voormalige tankstations gelegen in zowel Wallonië,

Vlaanderen als in Brussel door middel van civieltechnische en in situ bodemsaneringstechnieken.

De uit te voeren werken omvatten onder andere (niet limitatief):

*Verwijderen van de bovengrondse en/of ondergrondse infrastructuur

*Verwijderen van de verharding

* Plaatsen van een bemaling en pompen en eventueel aansluiten van een waterzuiveringsinstallatie;

* Reinigen, ontgassen en verwijderen van ondergrondse tanks en productleidingen;

* Ontgraven van verontreinigde grond op het terrein en afvoeren naar een erkende verwerker;

* Aanvulling na de ontgraving;

* Plaatsen, opstarten en in stand houden van in situ-saneersystemen;

* Herstellen van de verharding.


Gunningscriteria
Looptijd in maanden 24

De raamovereenkomst wordt afgesloten voor een periode van 2 jaar.

Na afloop van deze termijn, kan de RO verlengd worden met een duur van één jaar en dit maximum drie (3) maal. Iedere

jaarlijkse verlenging maakt het voorwerp uit vaan een schriftelijke kennisgeving die door BOFAS aan de aannemers wordt

verstuurd, met een aangetekende brief, ten minste twee (2) maanden voor de vervaldag van de lopende periode.


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


AFDELING: PROCEDURE

Openbare procedure
9
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-09-04
Plaatselijke tijd: 12:00
De inschrijving moet geldig blijven tot 2021-01-01
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2020-09-04
Plaatselijke tijd: 12:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-06-26