Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 382972 (2020-526233)
Referentienummer:Ninove-PPP01J-790/0003/2020023-F02_0
Publicatie datum:30/07/2020
Uiterste datum:01/09/2020
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: Oost-Vlaanderen
Onderwerp:
Aanbrengen fietssuggestiestroken dmv koudplastisch materiaal langs diverse wegen te Ninove in 2020 met mogelijkheid tot verlenging 2021 en 2022
Beknopte beschrijving:
zie II.2.4
Aanbestedende overheid:
Stad Ninove, Centrumlaan 100, 9400 Ninove BE, Mevrouw Wendy Van Eeckenrode
+32 54313279
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Stad Ninove
Centrumlaan 100
Ninove
9400
Mevrouw Wendy Van Eeckenrode
Telefoon: +32 54313279
wendy.vaneeckenrode@ninove.be
Fax: +32 54323849
www.ninove.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/790/1J/2020
https://eten.publicprocurement.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Aanbrengen fietssuggestiestroken dmv koudplastisch materiaal langs diverse wegen te Ninove in 2020 met mogelijkheid tot verlenging 2021 en 2022


2020023

zie II.2.4


Ninove


Aanbrengen fietssuggestiestroken dmv koudplastisch materiaal langs diverse wegen te Ninove in 2020 met mogelijkheid tot verlenging 2021 en 2022


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in dagen 20

Niet gespecifieerd


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCI√čLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten

* Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen.


1. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017.

2. Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.


1. Bankverklaring

2. Geldig bewijs


1. Een lijst van de werken die gedurende de laatste vijf jaar werden verricht en vergezeld gaat van certificaten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd, zowel met betrekking tot de wijze van uitvoering als met betrekking tot het resultaat.


1. Minimaal drie certificaten van goede uitvoering

Vereiste erkenning: klasse 1 - C3


AFDELING: PROCEDURE


Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-09-01
Plaatselijke tijd: 10:00
De inschrijving moet geldig blijven tot 2020-11-30
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 2020-09-01
Plaatselijke tijd: 10:00

digitale opening


AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-07-30