Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 382975 (2020-526220)
Referentienummer:Enabel-NER351-F02_0
Publicatie datum:30/07/2020
Uiterste datum:15/09/2020
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: -
Onderwerp:
Ontwikkeling en uitrusting van irrigatieperimeters in de departementen Damagaram Takaya, Mirriah en Kantché in de regio Zinder verdeeld in zes (6) gemeenten
Beknopte beschrijving:
Ontwikkeling en uitrusting van irrigatieperimeters in de departementen Damagaram Takaya, Mirriah en Kantché in de regio Zinder verdeeld in zes (6) gemeenten
Aanbestedende overheid:
Enabel, Représentation de Enabel au Niger, sis Avenue de Niamey (YN 39) – Yantala Nouveau Niamey NE, Monsieur Adamou Kimba
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Enabel
Nationaal identificatienummer: 0264.814.354_20100
Représentation de Enabel au Niger, sis Avenue de Niamey (YN 39) - Yantala Nouveau
Niamey
Monsieur Adamou Kimba
adamou.kimba@enabel.be
http://www.enabel.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=382975
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=382975
Ontwikkelingssamenwerking

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Ontwikkeling en uitrusting van irrigatieperimeters in de departementen Damagaram Takaya, Mirriah en Kantché in de regio Zinder verdeeld in zes (6) gemeenten


Enabel-NER351-F02_0

Ontwikkeling en uitrusting van irrigatieperimeters in de departementen Damagaram Takaya, Mirriah en Kantché in de regio Zinder verdeeld in zes (6) gemeenten


Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelenMaximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 1

werken aan 4 hydro-agrarische ontwikkelingen in de gemeenten Albarkaram en Gafati in de departementen Damagaram Takaya en Mirriah respectievelijk


Perceel nr.: 1

Niger


werken aan 4 hydro-agrarische ontwikkelingen in de gemeenten Albarkaram en Gafati in de departementen Damagaram Takaya en Mirriah respectievelijk


Gunningscriteria
Looptijd in maanden 4

werken aan 4 hydro-agrarische ontwikkelingen in de gemeenten Kantché en Yaouri, in het departement Kantché


Perceel nr.: 2

Niger


werken aan 4 hydro-agrarische ontwikkelingen in de gemeenten Kantché en Yaouri, in het departement Kantché


Gunningscriteria
Looptijd in maanden 4

werken aan 4 hydro-agrarische ontwikkelingen in de gemeenten Tsaouni en Dan Barto, in het departement Kantché


Perceel nr.: 3

Niger


werken aan 4 hydro-agrarische ontwikkelingen in de gemeenten Tsaouni en Dan Barto, in het departement Kantché


Gunningscriteria
Looptijd in maanden 4

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING: PROCEDURE

Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-09-15
Plaatselijke tijd: 10:00
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2020-09-15
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapstraat 33
Brussel
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-07-30