Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 383004 (2020-526196)
Referentienummer:EMMVZW-PPP0TF-771/0043/2020/035/-F02_0
Publicatie datum:30/07/2020
Uiterste datum:01/09/2020
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Mededingingsprocedure met onderhandeling
Market type:Werken
Regio: Antwerpen
Onderwerp:
Oproep tot aanvraag tot deelneming - Nieuwbouw van een kinderpsychiatrie van 20 plaatsen
Beknopte beschrijving:
zie II.2.4
Aanbestedende overheid:
EMMAUS VZW, Edgard Tinellaan 1c, 2800 Mechelen BE, De heer Johan Vertommen
+32 15891291
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
11/08/2020 2020-527323 2020-526196 0_E3
10/08/2020 2020-527176 2020-526196 0_E2
10/08/2020 2020-527176 2020-526196 0_E2
04/08/2020 2020-526650 2020-526196 0_E1
30/07/2020 2020-526196 0
30/07/2020 2020-526196 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


EMMAUS VZW
Nationaal identificatienummer: BE 411.515.075
Edgard Tinellaan 1c
Mechelen
2800
De heer Johan Vertommen
Telefoon: +32 15891291
johan.vertommen@emmaus.be
Fax: +32 15446710
http://www.emmaus.be/
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/771/TF/2020
VZW Emmaüs - AZ Sint-Maarten
Nationaal identificatienummer: AKAZSTM
Liersesteenweg 435
Mechelen
2800
De heer Johan Vertommen
Telefoon: +32 15891291
johan.vertommen@emmaus.be
www.emmaus.be
https://eten.publicprocurement.be
Gezondheid en welzijnszorg

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Oproep tot aanvraag tot deelneming - Nieuwbouw van een kinderpsychiatrie van 20 plaatsen


2020/035/AKAZSTM

zie II.2.4


AZ Sint Maarten, Liersesesteenweg 435, Tav aankoopdienst te 2800 Mechelen


Onderhavige opdracht heeft tot doel een Engineering & Build Company te selecteren die, samen met het AZ Sint Maarten als bouwheer, VK Studio Architects & Engineers en PB calc & consult als administrator & financieel controller de nieuwe K-dienst, een afdeling kinderpsychiatrie “TheA” genaamd, te realiseren op de bestaande campus van AZ Sint Maarten, gelegen aan de Liersesteenweg 435, 2800 Mechelen.

Dit project wordt gerealiseerd via de BouwData© werkmethodiek waarbij:

 De bouwheer zich kan focussen op de meest optimale vertaling van de noden van de gebruikers van de K-dienst (DEVELOPMENT)

 De ontwerpers zich kunnen focussen op de vertaling van deze noden naar een goed concept en het bewaken van de kwaliteit geëist door AZ Sint Maarten bij uitvoering on site (OBJECT)

 De uitvoerders zich kunnen focussen op de best mogelijke engineering, het uitvoeren en bewaken van de planning (MATERIAL)


Gunningscriteria
Aanvang 2021-02-26
3

zie dokument selectie leidraad

Fase 1: selectie van 3 kandidaten op basis van objectieve selectiecriteria (financieel - economische draagkracht en technische bekwaamheid) die in de oproep tot kandidaatstelling zijn opgenomen. Alleen de kandidaten (maximumaantal 3) met de beste scores op de selectiecriteria zullen het bestek ontvangen en zullen worden uitgenodigd om een offerte in te dienen.

In eerste instantie zal nagegaan worden of de kandidaten voldoen aan de gestelde minimumeisen. Indien er na deze controle nog meer dan 3 deelnemers aan alle voorwaarden voldoen zullen zij onderling met elkaar vergeleken worden op basis van de opgegeven kwalitatieve selectie-eisen

Fase 2: geselecteerde kandidaten worden verzocht een concreet voorstel voor de uitvoering van de opdracht uit te werken en dit in een offerte voor de opdracht aan te bieden. De geselecteerde kandidaten zullen hiervoor vergoed worden.


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.


1. 1. Om de financiële toestand van de inschrijvers te kunnen beoordelen, dienen de 2 meest recente afgesloten jaarrekeningen toegevoegd te worden. Het opdrachtgevend bestuur zal volgende ratio's evalueren:

- Liquiditeitsratio

- Solvabiliteitsratio

- Rentabiliteitsratio.

2. De inschrijver moet aan zijn kandidatuurstelling een verklaring toevoegen betreffende enerzijds de ‘totale omzet' en anderzijds ‘de specifieke omzet die vergelijkbaar is met het voorwerp van de opdracht' over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn. ‘De specifieke omzet die vergelijkbaar is met het voorwerp van de opdracht' betekent de omzet in bouwprojecten die niet via een klassieke formule zijn verlopen maar via een geïntegreerde opdracht waarin de aannemer niet enkel een uitvoerende rol heeft en geen enkele invloed of impact heeft op het ontwerp (bvb Design and Build, Engineering and Build, DBFM,..)


1. minimaal de 2 bovenstaande punten beantwoorden.


1. 1. De inschrijver heeft de nodige visie op geïntegreerde bouwprojecten in het algemeen en met Engineering and Build meer specifiek. De inschrijver voegt bij zijn kandidatuur volgende informatie op maximum in totaal X bladzijden A4:

a. Een algemene visie op aanpak van Engineering and build

b . Een specifieke visie op integratie van installaties in de ruwbouw

c. Een specifieke visie in het bepalen van Technische investeringen versus TCO/ROI

2. De inschrijver heeft de nodige ervaring met gelijkaardige projecten. De inschrijver geeft gedetailleerde informatie over minimum 3 referentieprojecten. Deze referentieprojecten hebben bij voorkeur 1 of meerdere van volgende kenmerken. De inschrijver voegt minimaal van elk opgegeven kenmerk hieronder 1 referentie toe.

Kenmerken:

a. Via Engineering and Build

b. Gebruik BIM (=Building Information Modelling) en/of Groupware (= BIM360, het platform waarop we aan Building Information Management doen).

c. Algemeen coördinerend aannemer

De inschrijver geeft van elk van de opgegeven referenties minstens volgende informatie op:

1. Korte beschrijving van de opdracht

2. Naam opdrachtgever en contactpersoon met coördinaten

a. attest goede uitvoering

3. uitvoeringstermijn

4. bedrag totale bouwproject bij oplevering

5. Bouwproces: Geïntegreerde vorm uitgelegd en gespecifieerd

6. Onderdelen in eigen uitvoering en onderdelen in onderaanneming

7. Gemiddelde AUK kosten. Wat zit er vervat in AK en wat zit er vervat in AUK?

3. De inschrijver aanvaardt om in dit project te werken volgens de BouwData© werkmethodiek zoals bijgevoegd in bijlage incl uitwerking in BIM - REVIT versie 2021


1. BEWIJS erkenning

Vereiste erkenning: Klasse 8


AFDELING: PROCEDURE


Mededingingsprocedure met onderhandeling
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-09-01
Plaatselijke tijd: 11:00
Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden: 2020-09-30
Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 4

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.


Beroepsinstantie
Rechtbank van Eerste Aanleg van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen afdeling Mechelen
nvt
Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-07-30