Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 383013 (2020-526219)
Referentienummer:IBGE-Bruxelles Environnement-PPP0UM-2717/0099/2020H004-F02_0
Publicatie datum:30/07/2020
Uiterste datum:14/09/2020
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Diensten
Regio: Brussel
Onderwerp:
Uitnodiging tot indienen offerte - Good Soil: Verkennende studie met het oog op een geïntegreerd bodembeheer in het Brussels Gewest - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Beknopte beschrijving:
zie II.2.4
Aanbestedende overheid:
Leefmilieu Brussel, Havenlaan 86C/3000, 1000 Brussel BE, De heer Jérôme Schoonejans
+32 27757775
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Leefmilieu Brussel
Nationaal identificatienummer: BE
Havenlaan 86C/3000
Brussel
1000
De heer Jérôme Schoonejans
Telefoon: +32 27757775
jschoonejans@environnement.brussels
www.leefmilieu.brussels
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/2717/UM/2020
https://eten.publicprocurement.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Uitnodiging tot indienen offerte - Good Soil: Verkennende studie met het oog op een geïntegreerd bodembeheer in het Brussels Gewest - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


2020H0046

zie II.2.4


Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Brussel


Vijftien jaar geleden heeft het Brussels Gewest de Bodemordonnantie aangenomen met als doel de bodemverontreiniging te bestuderen en te behandelen teneinde de leefomgeving van zijn inwoners te verbeteren en de sociaal-economische uitdagingen aan te gaan.

Vandaag wil de onderafdeling Bodems van Leefmilieu Brussel verder gaan via de implementatie van een globale strategie, de Good Soil-strategie, om het bodembeheer en -behoud in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te verbeteren. Gezien de essentiële rol die de bodem speelt in de goede werking van het milieu en voor onze samenleving en economie, is het inderdaad van essentieel belang dat er snel actie wordt ondernomen. Vandaag treffen de bedreigingen alle regio's van de planeet. Het Brussels Gewest is geen uitzondering op de regel: er zijn problemen van vervuiling, verdichting en bodemverharding die leiden tot verlies van biodiversiteit en van organisch materiaal.

Om de Good Soil-strategie uit te voeren moet eerst een onderzoeksprogramma in vier fasen worden opgezet ter ondersteuning van deze opdracht.

1. In de eerste plaats moet een inventaris worden opgemaakt van alle (al dan niet ruimtelijke) gegevens, kennis en bestaande studies die te maken hebben met de bodem in het Brussels Gewest. Het doel is om een kaart te maken met het type stedelijke bodem, de bedreigingen voor deze bodems en de geleverde ecosysteemdiensten.

2. Vervolgens zullen door middel van een enquête de ontbrekende gegevens uit fase 1 worden verzameld, evenals de meningen en verwachtingen van alle partners die betrokken zijn bij het bodembeheer in het Brussels Gewest.

3. Ten slotte zal de inschrijver op basis van de resultaten van de twee voorgaande punten een geïntegreerde methodologie moeten ontwikkelen om in een tweede fase een terreinstudie uit te voeren en een GIS op te zetten waarin alle gegevens worden verzameld. Deze strategie moet een lijst omvatten van de acties die moeten worden ondernomen om de bodem te controleren, te beschermen en te verbeteren, rekening houdend met de resultaten van het onderzoek teneinde prioriteiten vast te leggen.

4. Tegelijkertijd zal de inschrijver ook concrete voorstellen moeten doen om tegen 2023 een Bodemplan op te stellen.

Dit uitgebreide studieprogramma zal in een later stadium (~2021) worden aangevuld met een terreinstudie op basis van de algemene strategie die naar aanleiding van de hier gepresenteerde studie is vastgelegd (fase 3). Deze terreinstudie zal de ontbrekende kennis over de Brusselse bodem (fase 1 en fase 2) aanvullen.

Zie deel III (Beschrijving en technische eisen) voor meer details.


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium
Naam: Werkmethode voor de kennistoestand
Weging: 20
Kwaliteitscriterium
Naam: Methodologie voor de uitwerking van de strategie
Weging: 15
Kwaliteitscriterium
Naam: Methodologie voor de uitwerking van het bodemplan
Weging: 15
Kwaliteitscriterium
Naam: Werkmethode voor de enquête
Weging: 10
Prijs
Weging: 40
Looptijd in maanden 6

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


* Een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat de inschrijver voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid, tot en met diegene die slaan op het laatste afgelopen kalenderkwartaal vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming of voor de ontvangst van de offertes, overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar de werknemers gevestigd zijn.

* In toepassing van artikel 62 van het koninklijk besluit van 18 april 2017 dient de Belgische inschrijver geen rsz-attest bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.

* Indien van toepassing, een attest waaruit blijkt dat de kandidaat of inschrijver voldaan heeft aan de betaling van zijn bijdragen inzake sociale zekerheid van de zelfstandigen.

* In navolging van art. 63 van het KB van 18 april 2017 moet de kandidaat of inschrijver bij zijn aanvraag tot deelneming of zijn offerte een attest toevoegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Voor een Belgische kandidaat of inschrijver betreft dit de naleving van de fiscale verplichtingen ten opzichte van de FOD Financiën.

* In navolging van art. 63 §2 van het KB van 18 april 2017 dient de Belgische inschrijver geen attest toe te voegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.

* Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver:

- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;

- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem.

* De Belgische inschrijver dient geen attest van niet-faillissement of soortgelijke toestanden bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.


1. Een lijst van de voornaamste diensten die gedurende de laatste drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.

2. De studie- en beroepskwalificaties van de dienstverlener.

3. Een omschrijving van het gedeelte van de opdracht dat de ondernemer eventueel in onderaanneming wil geven.


1. In de afgelopen tien jaar ten minste één studie van deze omvang en met dit multidisciplinaire karakter hebben uitgevoerd

2. Het werkteam moet multidisciplinair zijn. Het moet bestaan uit specialisten in pedologie - bodembiologie en communicatie. Deze vaardigheden moeten worden aangetoond aan de hand van diploma's of referenties van eerdere projecten.


AFDELING: PROCEDURE


Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-09-14
Plaatselijke tijd: 10:00
De inschrijving moet geldig blijven tot 2020-12-13

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
http://www.raadvst-consetat.be
Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-07-30