Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 383014 (2020-526218)
Referentienummer:Turnhout-PPP06V-1851/0036/2020567-F02_0
Publicatie datum:30/07/2020
Uiterste datum:25/08/2020
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Diensten
Regio: Antwerpen
Onderwerp:
Uitnodiging tot indienen offerte - Studie gedeelde faciliteiten industrieterrein Turnhout - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Beknopte beschrijving:
zie II.2.4
Aanbestedende overheid:
Stad Turnhout, Campus Blairon 200, 2300 Turnhout BE, De heer Jan Claes
+32 14443374
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Stad Turnhout
Nationaal identificatienummer: 0207.533.082
Campus Blairon 200
Turnhout
2300
De heer Jan Claes
Telefoon: +32 14443374
jan.claes@turnhout.be
Fax: +32 14439275
www.turnhout.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/1851/6V/2020
Stad Turnhout
Nationaal identificatienummer: 0207.533.082
Campus Blairon 200
Turnhout
2300
Mevrouw Nele Jansen
Telefoon: +32 14443334
nele.jansen@turnhout.be
Fax: +32 14439275
www.turnhout.be
https://eten.publicprocurement.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Uitnodiging tot indienen offerte - Studie gedeelde faciliteiten industrieterrein Turnhout - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


2020567

zie II.2.4


Studie gedeelde faciliteiten industrieterrein Turnhout


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium
Naam: Marktonderzoek
Weging: 40
Kwaliteitscriterium
Naam: Het uitwerken van enkele kansrijke thema's
Weging: 40
Prijs
Weging: 20
Einde 2021-12-31

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCI√čLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.


1. Een lijst van de voornaamste diensten die gedurende de laatste drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.


1. Minimaal 3 relevante en positieve referenties van soortgelijke onderzoeksvragen.


AFDELING: PROCEDURE


Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-08-25
Plaatselijke tijd: 13:00
De inschrijving moet geldig blijven tot 2020-12-23

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel (Etterbeek)
1040
http://www.raadvanstate.be/?page=e-procedure&lang=nl
Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-07-30