Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 386583 (2020-531517)
Referentienummer:EMMVZW-PPP0TF-781/0048/2020-19-F02_0
Publicatie datum:14/09/2020
Uiterste datum:06/10/2020
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Werken
Regio: Antwerpen
Onderwerp:
Uitnodiging tot indienen offerte - verbindingsnetten naar kinderpsychiatrie en kinderdagverblijf - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Beknopte beschrijving:
zie II.2.4
Aanbestedende overheid:
EMMAUS VZW, Edgard Tinellaan 1c, 2800 Mechelen BE, De heer Johan Vertommen
+32 15891291
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


EMMAUS VZW
Nationaal identificatienummer: BE 411.515.075
Edgard Tinellaan 1c
Mechelen
2800
De heer Johan Vertommen
Telefoon: +32 15891291
johan.vertommen@emmaus.be
Fax: +32 15446710
http://www.emmaus.be/
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/781/TF/2020
VZW Emmaüs - AZ Sint-Maarten
Nationaal identificatienummer: AKAZSTM
Liersesteenweg 435
Mechelen
2800
De heer Johan Vertommen
Telefoon: +32 15891291
johan.vertommen@emmaus.be
www.emmaus.be
https://eten.publicprocurement.be
Gezondheid en welzijnszorg

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Uitnodiging tot indienen offerte - verbindingsnetten naar kinderpsychiatrie en kinderdagverblijf - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


2020-19

zie II.2.4


VZW Emmaüs - AZ Sint-Maarten, Liersesteenweg 435 te 2800 Mechelen


De aanneming waarop dit bijzonder bestek van toepassing is, heeft betrekking op het project:

Verbindingsnetten naar de nieuwbouw K-dienst en kinderdagverblijf De Zonnebloem, naast het

Algemeen Ziekenhuis Sint-Maarten te Mechelen.


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in dagen 40

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.


1. zie bestek


1. zie bestek


1. Beroepsaansprakelijkheidsverzekering


1. Bewijs hiervan wordt mee ingediend bij de kandidatuurstelling met duidelijke vermelding van het verzekerde bedrag.

Vereiste erkenning: C7 (Horizontale doorpersingen van buizen voor kabels en leidingen), Klasse 2


AFDELING: PROCEDURE


Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-10-06
Plaatselijke tijd: 10:00
De inschrijving moet geldig blijven tot 2021-02-03

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Plaatsbezoek vereist:

Een plaatsbezoek is verplicht; het attest in bijlage aan dit bestek dient, ondertekend door de bouwheer, toegevoegd te worden bij de indiening van de offerte.

De aannemer moet voor een plaatsbezoek vooraf een afspraak maken met de vertegenwoordiger van de opdrachtgever, met name de heer Stijn Dupriez, per e-mail naar _hidden_@emmaus.be.

Plaatsbezoeken zijn enkel mogelijk op 22/9 en 24/9 om 14:00 en mits voorafgaande afspraak met Dhr Dupriez.

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.


Beroepsinstantie
Rechtbank van Eerste Aanleg van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen afdeling Mechelen
nvt
Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-09-14