Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 386586 (2020-531564)
Referentienummer:Halle-PPP01Y-1501/0009/2020262-F24_0
Publicatie datum:14/09/2020
Uiterste datum:14/10/2020
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van een concessieovereenkomst
Procedure type:Onbekend
Market type:Diensten
Regio: Vlaams Brabant
Onderwerp:
Concessie voor het beheer van het parkeren in de stad Halle - 1/01/2021 - 30/06/2022
Beknopte beschrijving:
zie II.2.4
Aanbestedende overheid:
Stad Halle, Oudstrijdersplein 18, 1500 Halle BE, De heer Jan De Winne
+32 23659900
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


BE001
Referentie van de aankondiging: 2020-531564
Archief
Telefoon: +32 27408000
revise@publicprocurement.be

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Stad Halle
Oudstrijdersplein 18
Halle
1500
De heer Jan De Winne
Telefoon: +32 23659900
jan.dewinne@halle.be
Fax: +32 23659619
www.halle.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/1501/1Y/2020

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Concessie voor het beheer van het parkeren in de stad Halle - 1/01/2021 - 30/06/2022


2020262

zie II.2.4


De concessieovereenkomst voor het beheer parkeren 1/1/2021 - 30/6/2022 omvat het beheer van het parkeren op grondgebied van Halle :

- het beheer van het betalend parkeren;

- de volledige exploitatie van het betalend parkeren op de openbare weg;

- de controle op het parkeren met beperkte parkeertijd;

- het correct gebruik van bewonerskaarten en parkeervergunningen voor (niet-)bewoners.

Plaats van de uitvoering van de concessie: Stad Halle.

De concessieopdracht omvat:

1. Het controleren van het parkeren op locaties met blauwe zonereglementering en het betalend parkeren in stad Halle, dit volgens de frequentie bepaald in onderhavig document (zie III.2.4 van onderhavig concessiedocument).

2. Het uitschrijven en invorderen van retributiebonnen voor alle parkeerovertredingen i.v.m. betalend parkeren en blauwe zone.

3. Het opmaken en verdelen van de bewonerskaarten en parkeerabonnementen aan de rechthebbenden en het overmaken aan de concessiegever van een lijst met gegevens over de uitgereikte bewonerskaarten.

4. Instaan voor de klachtenbehandeling n.a.v. de uitvoering van deze concessie.

5. Ten einde de concessiegever het nodige toezicht te laten uitoefenen op de inningen, worden alle bedragen, geïnd in het kader van deze concessie, rechtstreeks gestort op een afzonderlijke rekening op naam van de concessiehouder.

6. Het bezorgen aan de financiële dienst van het stadsbestuur, uiterlijk tegen het einde van de maand volgend op de maand waarin de retributiebonnen uitgeschreven werden, van een gedetailleerde staat met opgave van:

a) Het aantal uitgeschreven bonnen per straat

b) Een chronologische excel-lijst die per e-mail aan de financiële dienst gestuurd wordt (financiele.dienst@halle.be), met ten minste de volgende gegevens:

i) Datum van de inbreuken

ii) Dag van de inbreuken

iii) Tijdstip van de inbreuken

iv) Nummerplaat van het voertuig waarvoor er een retributiebon werd uitgeschreven

v) Locatie (straat of parking) van de inbreuken

vi) Totaal verschuldigde retributie, met afzonderlijke vermelding van overdracht van vorige maand.

vii) Totaal van de geïnde bedragen tijdens de afgelopen maand.

viii) Totaal en opgave detail van betwiste of binnen gestelde termijn niet ontvangen retributies

7. Advies inzake parkeerbeleid, communicatie, signalisatie- en wegmarkeringen, innovatieve ontwikkelingen en locatiebepaling van parkeerautomaten.

8. Leveren, plaatsen en onderhouden / herstellen van parkeerautomaten. De inschrijver dient in zijn offerte, op basis van de principiële beslissing ‘parkeerbeleid 2021' (zie bijlage aan dit concessiedocument), een voorstel te formuleren van het aantal parkeerautomaten en hun specifieke locatie.

Alle huidige parkeerautomaten dienen door de concessiehouder te worden vervangen door nieuwe parkeerautomaten.

9. Het beheer van de parking op de OCMW-site (gelegen A. Demaeghtaal) met een privatieve parking van ongeveer 50 plaatsen.

10. Het plaatsen van parkeersensoren op shop en go-plaatsen. Er zijn thans ongeveer een vijftigtal shop en go-plaatsen, maar de concessiegever heeft het recht om dit aantal in te perken/uit te breiden tijdens de looptijd van de concessie.

Opgelet: Deze plaatsingsprocedure / concessie is noch onderworpen aan de overheidsopdrachtenreglementering (het betreft geen overheidsopdracht), noch aan de concessiereglementering (aangezien de geraamde waarde van de concessie de drempel bedoeld in artikel 3, §1, tweede lid van de Wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten niet bereikt).

Voor wat betreft de uitvoeringsregels, wordt het Koninklijk besluit van 25 juni 2017 betreffende de plaatsing en de algemene uitvoeringsregels van de concessieovereenkomsten (en latere wijzigingen) vrijwillig van toepassing verklaard op de voorliggende concessie, doch slechts in de mate dat hiervan...(zie opdrachtdocumenten)


Gunningscriteria
Naam: Financieel voorstel
Naam: Kwaliteit van en visie achter het businessplan
Naam: Inzet van innovatieve ideeën
Looptijd in maanden 18

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


*

De inschrijver voegt bij zijn offerte de volgende documenten:

- Een verklaring op erewoord dat de inschrijver conform bijlage C bij het concessiedocument:

• Niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;

• Geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijk akkoord aanhangig is tegen hem;

• Niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast;

• Bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan;

• In orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen;

• In orde is met de betaling van belastingen;

• In orde is met zijn verplichtingen op het vlak van het milieu-, sociaal- en arbeidsrecht;

• Geen handelingen heeft gesteld, geen overeenkomsten heeft gesloten, geen afspraken heeft gemaakt die gericht zijn op vervalsing van de mededinging.

De aanbesteder behoudt zich het recht voor om een en ander via Telemarc / Digiflow te controleren.

- Een uittreksel uit het strafregister op naam van de inschrijver en, indien dit een rechtspersoon is, op naam van de zaakvoerders / bestuurders van de inschrijver.

- Een bankverklaring opgesteld conform bijlage D bij het concessiedocument;

- Een lijst van minimum drie (3) referenties betreffende gelijkaardige diensten die gedurende de laatste drie (3) jaar werden verricht door de inschrijver, met vermelding van de (jaarlijks) aan de concessiegever betaalde concessievergoeding dan wel van de totale waarde van de opdracht (naargelang het geval), de periode van uitvoering en de publiekrechtelijke instanties die als opdrachtgever / concessiegever optraden.

Onder “gelijkaardige diensten” wordt verstaan: het beheer van en de controle op het betalend parkeren binnen een bepaalde stad / gemeente / regio / ….

- De gedetailleerde CV's van alle personen die het beheer van het parkeren (mee) zullen verzekeren. De inschrijver geeft daarbij de teamsamenstelling weer, in de vorm van een organogram, vergezeld van de specifieke functie/taakomschrijving van elke persoon.

* Overeenkomstig de Belgische overheidsopdrachtenreglementering heeft de aanbestedende overheid, in elke fase van de gunningsprocedure, de mogelijkheid om de kandidaat/inschrijver uit te sluiten die, bij wijze van een in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke uitspraak veroordeeld werd voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast.

De niet-naleving van strafrechtelijk sanctioneerbare milieu- en sociale wetgeving kan worden geacht een misdrijf te zijn dat de professionele integriteit aantast. Van zodra deze wordt vastgelegd in een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest kan deze worden aangewend als uitsluitingsgrond, ongeacht de stand van de procedure.

Onder sociale wetgeving wordt onder meer verstaan:

- het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid; de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, de wet van 10 mei 2007 tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde, door racisme of xenofobie ingegeven daden en de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen;

- de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, meer bepaald hoofdstuk Vbis. Bijzondere bepalingen betreffende geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.

* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.


1. - Een verklaring op erewoord dat de inschrijver conform bijlage C bij het concessiedocument:

• Niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;

• Geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijk akkoord aanhangig is tegen hem;

• Niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast;

• Bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan;

• In orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen;

• In orde is met de betaling van belastingen;

• In orde is met zijn verplichtingen op het vlak van het milieu-, sociaal- en arbeidsrecht;

• Geen handelingen heeft gesteld, geen overeenkomsten heeft gesloten, geen afspraken heeft gemaakt die gericht zijn op vervalsing van de mededinging.

De aanbesteder behoudt zich het recht voor om een en ander via Telemarc / Digiflow te controleren.

2. Een uittreksel uit het strafregister op naam van de inschrijver en, indien dit een rechtspersoon is, op naam van de zaakvoerders / bestuurders van de inschrijver.

3. Een bankverklaring opgesteld conform bijlage D bij het concessiedocument


2. Blanco uittreksel.

3. Gunstige bankverklaring


AFDELING: PROCEDURE


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-10-14
Plaatselijke tijd: 12:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-09-14