Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 386595 (2020-531565)
Referentienummer:AAA bvba-PPP13D-51/0001/AAA-KAP-20-F02_0
Publicatie datum:14/09/2020
Uiterste datum:23/10/2020
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: Oost-Vlaanderen
Onderwerp:
RENOVATIE EN HERBESTEMMING KLOOSTERKAPEL TE LEMBEKE
Beknopte beschrijving:
zie II.2.4
Aanbestedende overheid:
Gemeente Kaprijke, Veld 1, 9970 Kaprijke BE, De heer Koen Van de Wiele
+32 93239023
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Gemeente Kaprijke
Nationaal identificatienummer: BE 0207 448 356
Veld 1
Kaprijke
9970
De heer Koen Van de Wiele
Telefoon: +32 93239023
levenengenieten@kaprijke.be
https://www.kaprijke.be/
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/51/13D/2020
https://eten.publicprocurement.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


RENOVATIE EN HERBESTEMMING KLOOSTERKAPEL TE LEMBEKE


AAA_KAP_20

zie II.2.4


Aveschoot 2 - 9971 Kaprijke (Lembeke)


RENOVATIE EN HERBESTEMMING KLOOSTERKAPEL TE LEMBEKE


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in dagen 160

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

* Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver:

- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude, terrorisme of witwassen;

- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;

- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;

- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast.

* Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen.

* In navolging van art. 63 van het KB van 18 april 2017 moet de kandidaat of inschrijver bij zijn aanvraag tot deelneming of zijn offerte een attest toevoegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Voor een Belgische kandidaat of inschrijver betreft dit de naleving van de fiscale verplichtingen ten opzichte van de FOD Financiën.

* Indien van toepassing, een attest overgemaakt door het RSVZ waaruit blijkt dat de kandidaat of inschrijver voldaan heeft aan de betaling van zijn bijdragen inzake sociale zekerheid van de zelfstandigen.


1. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017.

2. Jaarrekeningen of uittreksels uit de jaarrekeningen, indien de wetgeving van het land waar de ondernemer is gevestigd publicatie van jaarrekeningen voorschrijft.


1. /

2. /


1. Een verklaring betreffende de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de aannemer en de omvang van het kaderpersoneel gedurende de laatste drie jaar.


1. /

Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 3


AFDELING: PROCEDURE


Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-10-23
Plaatselijke tijd: 11:00
De inschrijving moet geldig blijven tot 2021-04-21
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 2020-10-23
Plaatselijke tijd: 11:00

Gemeente Kaprijke, Veld 1 te 9970 Kaprijke


AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Plaatsbezoek vereist en verzuimen aan plaatsbezoek leidt tot nietigheid van de offerte:

Een afspraak voor een plaatsbezoek kan gemaakt worden bij de contactpersoon van de gemeente:

Koen Van de Wiele - Afdelingshoofd leven en genieten

tel 09 323 90 23

gsm 0490 45 04 25

levenengenieten@kaprijke.be

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.


Beroepsinstantie
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-09-14