Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 386614 (2020-531512)
Referentienummer:De Vlaamse Waterweg-ABS-19-029-F03_0
Publicatie datum:14/09/2020
Uiterste datum:
Attributie datum:
 
Type:Gunning
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: Limburg
Onderwerp:
Seine-Schelde. Doortocht Leie Menen. Slopen panden.
Beknopte beschrijving:
Het aanbestedingsdossier behelst de sloop van panden (66 adressen, 76 capakeys) en het vrij maken van hun tuinen en het tijdelijk inrichten van de zodoende vrijgekomen percelen. Deze werken zijn inclusief de afwerking van vrijgekomen gevels aan naburige panden. De panden zijn eigendom van De Vlaamse Waterweg (62 adressen, 72 capakeys) en van AGB Woonbedrijf (4 adressen, 4 capakeys). Daarnaast maakt ook het afdichten van de leegstaande naburige panden, de zogenaamde bufferpanden, deel uit van de opdracht.
Aanbestedende overheid:
De Vlaamse Waterweg nv, Havenstraat 44, 3500 Hasselt BE, ir. Jonas Vermander
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


De Vlaamse Waterweg nv
Nationaal identificatienummer: 0216.173.309_16711
Havenstraat 44
Hasselt
3500
ir. Jonas Vermander
bovenschelde@vlaamsewaterweg.be
www.vlaamsewaterweg.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=386614
waterbouwkundige werken & diensten

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Seine-Schelde. Doortocht Leie Menen. Slopen panden.


De Vlaamse Waterweg-ABS-19-029-F03_0

Het aanbestedingsdossier behelst de sloop van panden (66 adressen, 76 capakeys) en het vrij maken van hun tuinen en het tijdelijk inrichten van de zodoende vrijgekomen percelen. Deze werken zijn inclusief de afwerking van vrijgekomen gevels aan naburige panden. De panden zijn eigendom van De Vlaamse Waterweg (62 adressen, 72 capakeys) en van AGB Woonbedrijf (4 adressen, 4 capakeys). Daarnaast maakt ook het afdichten van de leegstaande naburige panden, de zogenaamde bufferpanden, deel uit van de opdracht.


Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1118912.27

Menen


Het aanbestedingsdossier behelst de sloop van panden (66 adressen, 76 capakeys) en het vrij maken van hun tuinen en het tijdelijk inrichten van de zodoende vrijgekomen percelen. Deze werken zijn inclusief de afwerking van vrijgekomen gevels aan naburige panden. De panden zijn eigendom van De Vlaamse Waterweg (62 adressen, 72 capakeys) en van AGB Woonbedrijf (4 adressen, 4 capakeys). Daarnaast maakt ook het afdichten van de leegstaande naburige panden, de zogenaamde bufferpanden, deel uit van de opdracht.


Gunningscriteria
Prijs

EU-programma ‘CEF-Transport MAWP 2014 - 2020' (MAWP = Multi-Annual Work Programme) - ‘Seine-Scheldt 2020' - ‘2014-EU-TM-0373-M'.


AFDELING: PROCEDURE

Openbare procedure
Opdracht nr.: ABS-19-029
Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2020-09-08
Aantal inschrijvingen: 8
Naam en adres van de contractant:
A.O. VAN TORNHAUT BV
Aalter
9880
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1118912.27

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


De bijlagen bij dit bestek zijn te verkrijgen bij _hidden_@vlaamsewaterweg.be en worden u, na aanvraag via mail, overgemaakt met WeTransfer.

- uitvoeringstermijn : zie bestek

- Vanaf 1 januari 2017 moeten alle facturen die in het kader van deze opdracht worden ingediend op een elektronische manier (e-facturen in XML formaat) worden verstuurd. Meer info over e-invoicing is terug te vinden via https://overheid.vlaanderen.be/e-invoicing.

- Bij toepassing van art. 42, §1, 2° Wet 2016 heeft de aanbestedende overheid het recht deze opdracht te herhalen.

- De inventaris wordt via een Excel-bestand ter beschikking gesteld.

De inschrijver maakt gebruik van dit bestand voor het invullen van zijn inventaris.

AAN DIT BESTAND MOGEN GEEN WIJZIGINGEN WORDEN AANGEBRACHT MET UITZONDERING VAN HET INVULLEN VAN DE GRIJZE INVULVELDEN.

De inschrijver dient het ingevulde Excel-document te converteren naar een afdrukbaar pdf-bestand.

ZOWEL HET EXCEL- ALS HET PDF-BESTAND MOETEN WORDEN OPGELADEN EN INGEDIEND VIA E-TENDERING.

Bij tegenstrijdigheid tussen beide bestanden, wordt het pdf- bestand geacht de werkelijke bedoeling van de inschrijver te zijn en is het pdf-bestand aldus het enige rechtsgeldige.

Een handleiding voor het omzetten van de inventaris van Excel naar pdf is beschikbaar op

http://mow.vlaanderen.be/qc en is ook bijgevoegd als bijlage bij dit bestek.

- De inschrijver legt een ingevuld Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) voor. Het UEA, waarvan het in te vullen model als bijlage bij het bestek wordt gevoegd, bestaat uit een eigen verklaring die de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs aanvaardt dat op de inschrijver geen uitsluitingsgrond van toepassing is en dat de inschrijver voldoet aan de kwalitatieve selectiecriteria.


Beroepsinstantie
Raad van State
Brussel
Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-09-14