Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 386616 (2020-531522)
Referentienummer:VMM-L2020R0005O-F02_0
Publicatie datum:14/09/2020
Uiterste datum:15/10/2020
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: Oost-Vlaanderen
Onderwerp:
Slibruiming van de Mandel in Ingelmunster.
Beknopte beschrijving:
Deze aanneming omvat voornamelijk:- Het opmaken van een plaatsbeschrijving van alle toegangswegen naar de waterloop, afsluitingen, haar oeverbescherming en waardevolle, te behouden vegetatie.- De organisatiemaatregelen inzake verkeer gedurende de werken.- Het grondig ruimen van de Mandel (incl. lokale verwijdering van de oeverwallen) op de in hoofdstuk XIII (technische bepalingen) aangegeven locatie en tot op de in dit hoofdstuk aangegeven bodempeilen.- Het instandhouden van de waterafvoer tijdens de werken.- De directe afvoer van het slib van panden 1 tot en met 5.- De tijdelijke deponie in functie van ontwatering aan pand 6 nadien definitieve afvoer.- De afvoer van de ruimingsproducten naar een plaats van hergebruik buiten de werf en/of de afvoer naar een verwerkingsinstallatie en/of de afvoer naar een stortplaats.- De definitieve herbestemming van de ruimingsproducten.- Het afzetten van bomen en struiken om de ruimingswerken mogelijk te maken.- Verscheidene prestaties "op grond van werkelijke uitgaven" die het voorwerp uitmaken van een post “voorbehouden som”.
Aanbestedende overheid:
Vlaamse Milieumaatschappij, Dr De Moorstraat 24-26, 9300 Aalst BE, Maarten Goegebeur
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Vlaamse Milieumaatschappij
Nationaal identificatienummer: 0887.290.276_16780
Dr De Moorstraat 24-26
Aalst
9300
Maarten Goegebeur
m.goegebeur@vmm.be
http://www.vmm.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=386616
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=386616
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=VMM-L2020R0005O-F02

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Slibruiming van de Mandel in Ingelmunster.


VMM-L2020R0005O-F02_0

Deze aanneming omvat voornamelijk:

- Het opmaken van een plaatsbeschrijving van alle toegangswegen naar de waterloop, afsluitingen, haar oeverbescherming en waardevolle, te behouden vegetatie.

- De organisatiemaatregelen inzake verkeer gedurende de werken.

- Het grondig ruimen van de Mandel (incl. lokale verwijdering van de oeverwallen) op de in hoofdstuk XIII (technische bepalingen) aangegeven locatie en tot op de in dit hoofdstuk aangegeven bodempeilen.

- Het instandhouden van de waterafvoer tijdens de werken.

- De directe afvoer van het slib van panden 1 tot en met 5.

- De tijdelijke deponie in functie van ontwatering aan pand 6 nadien definitieve afvoer.

- De afvoer van de ruimingsproducten naar een plaats van hergebruik buiten de werf en/of de afvoer naar een verwerkingsinstallatie en/of de afvoer naar een stortplaats.

- De definitieve herbestemming van de ruimingsproducten.

- Het afzetten van bomen en struiken om de ruimingswerken mogelijk te maken.

- Verscheidene prestaties "op grond van werkelijke uitgaven" die het voorwerp uitmaken van een post “voorbehouden som”.


Uitvoering dient te gebeuren in het bekken van de Leie.


Slibruiming van de Mandel in Ingelmunster.


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in dagen 60

Zie bestek.


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Zie bestek.


Zie bestek.


AFDELING: PROCEDURE

Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-10-15
Plaatselijke tijd: 10:00
De inschrijving moet geldig blijven tot 2021-04-13
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2020-10-15
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Zie bestek.


Beroepsinstantie
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1000
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1000
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1000
Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-09-14