Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 390088 (2020-536501)
Referentienummer:ZL-PPP01V-2009/0010/ZL-FCD-2-F02_0
Publicatie datum:15/10/2020
Uiterste datum:18/11/2020
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: Vlaams Brabant
Onderwerp:
Renovatie wzc Edouard Remy - blok B
Beknopte beschrijving:
zie II.2.4
Aanbestedende overheid:
Zorg Leuven, Welzijnsvereniging, Andreas Vesaliusstraat 47/0001, 3000 Leuven BE, De heer Ward Decré
+32 16248277
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Zorg Leuven, Welzijnsvereniging
Nationaal identificatienummer: BE 0663.810.590
Andreas Vesaliusstraat 47/0001
Leuven
3000
De heer Ward Decré
Telefoon: +32 16248277
ward.decre@zorgleuven.be
Fax: +32 16248349
www.zorgleuven.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/2009/1V/2020
Centrale Aankoopdienst - Zorg Leuven
Nationaal identificatienummer: CAD ZL
Geldenaaksebaan 430
Heverlee
3001
De heer Ward Decré
Telefoon: +32 16248277
ward.decre@zorgleuven.be
www.zorgleuven.be
https://eten.publicprocurement.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Renovatie wzc Edouard Remy - blok B


ZL-FCD-2020-300

zie II.2.4


Woonzorgcentrum Edouard Remy, A. Vesaliusstraat 10 te 3000 Leuven


Renovatie wzc Edouard Remy - blok B


Gunningscriteria
Prijs
Aanvang 2021-02-01
Einde 2022-07-26

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Zie bestek


1. De inschrijver toont zijn technische bekwaamheid aan door voorlegging van 3 referentieprojecten uitgevoerd

gedurende de afgelopen periode van maximaal 5 jaar voorafgaand aan de publicatie van de aankondiging van

deze opdracht. Minstens 2 van deze referentieprojecten zijn inmiddels reeds voorlopig opgeleverd.

Deze referentieprojecten gaan vergezeld van een attest van goede uitvoering ondertekend door de opdrachtgever

en/of bouwheer van het betrokken project, dat telkens minstens dient te vermelden:

- korte omschrijving van uitgevoerde werken

- naam van bouwheer en - indien verschillend - ook van de opdrachtgever

- periode van uitvoering

- omvang van de betrokken werken uitgevoerd door de inschrijver

- bevestiging dat de werken naar behoren zijn uitgevoerd, zowel met betrekking tot de wijze van uitvoering als

met betrekking tot het resultaat

2. Het bewijs dat de inschrijver voldoet aan de gestelde kwaliteitsnormen;

Beschrijving van de maatregelen om de kwaliteit te waarborgen van de door de inschrijvers voorgestelde

onderaannemers en leveranciers.

3. De studie- of beroepskwalificaties van het personeel dat met de leiding van de werken wordt belast;

Naam en beroepskwalificaties (opleiding, aantal jaren relevante ervaring, lijst met referenties van

afgewerkte projecten) van de personen die direct betrokken zullen zijn bij de leiding, uitwerking en

opvolging van deze opdracht


1. Minstens 2 van deze referentieprojecten zijn inmiddels reeds voorlopig opgeleverd

2. Uit de beschrijving moet op afdoende wijze blijken dat de inschrijver een deugdelijk systeem

heeft dat leidt tot de selectie van kwalitatieve onderaannemers en leveranciers, die voldoen aan

de eisen van de opdrachtdocumenten en de toepasselijke wetgeving.

3. Projectleider :

- opleiding burgerlijk of industrieel ingenieur bouw; indien graduaat bouw, minstens tien jaar

werkervaring;

- Minstens vijf jaar effectieve ervaring als projectleider en minstens drie referenties in deze

functie van een bouwproject van gelijke omvang;

Werfleider :

- opleiding burgerlijk of industrieel ingenieur bouw; indien graduaat bouw, minstens tien jaar

werkervaring;

- Minstens vijf jaar effectieve ervaring als werfleider en minstens drie referenties in deze functie

van een bouwproject van gelijke omvang;

De inschrijver stelt eveneens voor elk profiel een back-up voor die ook aan deze minimale eisen voldoet.

Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 6


AFDELING: PROCEDURE


Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-11-18
Plaatselijke tijd: 11:00
De inschrijving moet geldig blijven tot 2021-03-18
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 2020-11-23
Plaatselijke tijd: 11:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Plaatsbezoek vereist en verzuimen aan plaatsbezoek leidt tot nietigheid van de offerte:

21/10/2020 om 14.00

Plaatsbezoek op afspraak

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Telefoon: +32 22349611
Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-10-15