Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 390121 (2020-536496)
Referentienummer:Enabel-BKF148-F02_0
Publicatie datum:15/10/2020
Uiterste datum:10/11/2020
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Werken
Regio: -
Onderwerp:
Behandeling van kritieke punten op de plattelandsweg Kampoaga-Loukou-Godin in Burkina Faso
Beknopte beschrijving:
Behandeling van kritieke punten op de plattelandsweg Kampoaga-Loukou-Godin in Burkina Faso
Aanbestedende overheid:
Enabel in Burkina Faso, 417, Avenue Kwame N'krumah, Koulouba Ouagadougou BF
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Enabel in Burkina Faso
Nationaal identificatienummer: 0264.814.354_20100
417, Avenue Kwame N'krumah, Koulouba
Ouagadougou
thibault.vanderauwera@enabel.be
http://www.enabel.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=390121
https://www.enabel.be/content/work-enabel
Ontwikkelingssamenwerking

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Behandeling van kritieke punten op de plattelandsweg Kampoaga-Loukou-Godin in Burkina Faso


Enabel-BKF148-F02_0

Behandeling van kritieke punten op de plattelandsweg Kampoaga-Loukou-Godin in Burkina Faso


Behandeling van kritieke punten op de plattelandsweg Kampoaga-Loukou-Godin in Burkina Faso


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium Naam: Methodologie
Weging: 40
Kwaliteitscriterium Naam: Kwalificaties en ervaring van de belangrijkste experts
Weging: 30
Prijs Weging: 30
Looptijd in maanden 6

Zie bijzonder bestek op https://www.enabel.be/content/work-enabel


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCI√čLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Zie bijzonder bestek op https://www.enabel.be/content/work-enabel


Zie bijzonder bestek op https://www.enabel.be/content/work-enabel


Zie bijzonder bestek op https://www.enabel.be/content/work-enabel


Klasse: N/A, Categorie: N/A


Zie bijzonder bestek op https://www.enabel.be/content/work-enabel


AFDELING: PROCEDURE

Mededingingsprocedure met onderhandeling Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-11-10
Plaatselijke tijd: 15:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Zie bijzonder bestek op https://www.enabel.be/content/work-enabel


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
info@raadvst-consetat.be
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
info@raadvst-consetat.be
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
info@raadvst-consetat.be
Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-10-15