Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 390122 (2020-536505)
Referentienummer:MRMP-C/A-20CA501-F02_0
Publicatie datum:15/10/2020
Uiterste datum:16/11/2020
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Leveringen
Regio: Brussel
Onderwerp:
Opdracht betreffende de verwerving van adaptieve selectietesten 2de landstaal
Beknopte beschrijving:
Verwerving van adaptieve selectietesten 2de landstaal
Aanbestedende overheid:
MRMP-C/A - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Sectie CIS - Ondersectie Verwerving, Eversestraat, 1, 1140 Evere BE
+32 24416112
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Ja
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


MRMP-C/A - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Sectie CIS - Ondersectie Verwerving
Nationaal identificatienummer: 0308.357.555_6
Eversestraat, 1
Evere
1140
Telefoon: +32 24416112
david.thomas@mil.be
https://www.mil.be/
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=390122
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=390122
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=MRMP-C%2FA-20CA501-F02
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/displayForum.do?forumId=32476

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Opdracht betreffende de verwerving van adaptieve selectietesten 2de landstaal


MRMP-C/A-20CA501-F02_0

Verwerving van adaptieve selectietesten 2de landstaal


Koninklijke Militaire School en Dienst Onthaal en Orientatie


Adaptieve selectietesten


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in maanden 48

Verlenging van maximum 1 jaar


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCI√čLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Zie Bil A van het bestek


Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING: PROCEDURE

Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-11-16
Plaatselijke tijd: 08:00
Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 3
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2020-11-16
Plaatselijke tijd: 08:00

Zie bestek


AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
http://www.raadvst-consetat.be/?lang=fr
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
http://www.raadvst-consetat.be/?lang=fr
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
http://www.raadvst-consetat.be/?lang=fr
Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-10-15