Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 391461 (2020-538460)
Referentienummer:SGR Dender (3P)-PPP0TA-161/0015/2020-022--F02_0
Publicatie datum:27/10/2020
Uiterste datum:03/12/2020
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: Oost-Vlaanderen
Onderwerp:
Buitenschrijnwerk Internaat 't Kasteeltje
Beknopte beschrijving:
zie II.2.4
Aanbestedende overheid:
GO! Scholengroep 19 'Dender', Welvaartstraat 70/4, 9300 Aalst BE, De heer Gratien Dekeyser
+32 53469343
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
17/11/2020 2020-541317 2020-538460 0_E3
29/10/2020 2020-538802 2020-538460 0_E2
27/10/2020 2020-538460 0
27/10/2020 2020-538460 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


GO! Scholengroep 19 'Dender'
Welvaartstraat 70/4
Aalst
9300
De heer Gratien Dekeyser
Telefoon: +32 53469343
gratien@sgrdender.be
Fax: +32 53769141
www.sgrdender.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/161/TA/2020
https://eten.publicprocurement.be
Onderwijs

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Buitenschrijnwerk Internaat 't Kasteeltje


2020-022-Internaat 't Kasteeltje-Schrijnwerk

zie II.2.4


GO! internaat 't Kasteeltje, Zijpstraat 36 te 9308 Hofstade


Buitenschrijnwerk Internaat 't Kasteeltje


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in dagen 75

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCI√čLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.


1. Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.

2. Bankverklaring


2. Het gebruik van het model volgens bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011 is verplicht. Andere modellen van bankverklaring zullen niet aanvaard worden.


1. VCA-certificaat op naam

2. Een verklaring betreffende de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de aannemer en de omvang van het kaderpersoneel gedurende de laatste drie jaar.

3. Een lijst van de werken die gedurende de laatste vijf jaar werden verricht en vergezeld gaat van certificaten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd, zowel met betrekking tot de wijze van uitvoering als met betrekking tot het resultaat.


1. Het VCA-certificaat is op naam van de personen die de werken zullen opvolgen.

2. Opsplitsing volgens de beroepscategorie (directiepersoneel, bedienden, arbeiders en anderen).

Vereiste erkenning: D20 (Metalen schrijnwerk), Klasse 2


AFDELING: PROCEDURE


Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-12-03
Plaatselijke tijd: 11:00
De inschrijving moet geldig blijven tot 2021-03-03
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 2020-12-03
Plaatselijke tijd: 11:00

Welvaartstraat 70/4, 9300 Aalst. Gelijkvloers, rode zaal


AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Plaatsbezoek vereist en verzuimen aan plaatsbezoek leidt tot nietigheid van de offerte:

27/10/2020 om 14.00

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.


Beroepsinstantie
GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
Willebroekkaai 36
Brussel
1000
info@g-o.be
Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-10-27