Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 391462 (2020-538541)
Referentienummer:Houthalen-Helchteren-PPP04M-2322/0006/2020/232-F03_0
Publicatie datum:27/10/2020
Uiterste datum:
Attributie datum:
 
Type:Gunning
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Diensten
Regio: Limburg
Onderwerp:
Aanstellen architect voor het ontwerpen van de dakstructuren en ventilatiesysteem van gbs De Griffel - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Beknopte beschrijving:
zie II.2.4
Aanbestedende overheid:
Gemeente Houthalen-Helchteren, Pastorijstraat 30, 3530 Houthalen-Helchteren BE, De heer Bram Gabriëls
+32 11492000
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Gemeente Houthalen-Helchteren
Nationaal identificatienummer: GEM
Pastorijstraat 30
Houthalen-Helchteren
3530
De heer Bram Gabriëls
Telefoon: +32 11492000
bramgabriels@houthalen-helchteren.be
www.houthalen-helchteren.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Aanstellen architect voor het ontwerpen van de dakstructuren en ventilatiesysteem van gbs De Griffel - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


2020/2322

zie II.2.4


Totale waarde van de opdracht/het perceel: 34300.00

Gemeente Houthalen-Helchteren > Gemeentelijke Gemengde Lagere School De Griffel


Naar aanleiding van een grondig plaatsbezoek dd 13-06-2019 in kader van de dakproblematiek van de gemeentelijke basisschool ‘De Griffel', is er het volgende geconstateerd:

Alle aansluitingen zoals;

- dakgoot opgaand metselwerk

- dakgoot opgaande dakdelen

- aansluitingen dakvlakken

zijn duidelijk al een aantal malen hersteld geweest, maar de uitvoering is niet met correcte materialen en wijze is gebeurd. Er is een mix geweest van industrieële en traditionele daktechnieken. Hetgeen resulteert in niet correcte werkwijzes.

De gebruikte materialen zijn dermate verweerd dat de dichtingen als niet meer bestaand te aanschouwen zijn.

Schimmelvorming in klaslokalen en gemeenschappelijke ruimten.

Hygiene-technisch is dit niet verantwoord in een omgeving van kinderen.

Door de veelvuldige regeninsijpelingen zal er een vervroegde degeneratie van de materialen naar voor komen. Dit is op verschillende plaatsen reeds duidelijk merkbaar.

Het metselwerk vertoont loskomende voegen en degeneratie van metselwerk.

Conclusie:

Een volledige en verregaande dakherstelling en bijhorende aanpassing van de dakstructuur is noodzakelijk is om voor de huidige problemen een oplossing te krijgen.

Gelet op de huidige staat waarin het dak zich bevindt kan en moet men vooral stellen dat dit een noodzakelijke en dringende aanpassing is.


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium
Naam: Plan van aanpak/Ontwerpschets
Weging: 30
Prijs
Weging: 70

AFDELING: PROCEDURE


Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking


Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 059-141700
Opdracht nr.: 2020/2322

Aanstellen architect voor het ontwerpen van de dakstructuren en ventilatiesysteem van gbs De Griffel


Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2020-09-02
Aantal inschrijvingen: 4
0
0
4
Naam en adres van de contractant:
architekt-nburo bvba
Pater Neyenslaan 3
Bree
3960
Telefoon: +32 89867700
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 34300.00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Telefoon: +32 22349695
fbn@raadvst-consetat.be
Fax: +32 22349499
Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-10-27