Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 391463 (2020-538463)
Referentienummer:Meerhout-PPP034-391/0003/MEERHOUT--F02_0
Publicatie datum:27/10/2020
Uiterste datum:19/11/2020
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Diensten
Regio: Antwerpen
Onderwerp:
Uitnodiging tot indienen offerte - Groenonderhoud en onderhoud van bushokjes in 2021 en 2022 - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Beknopte beschrijving:
Het lokaal bestuur wenst een deel van zijn groenonderhoud alsook het onderhoud van de bushokjes gedurende een periode van 2 jaar uit te besteden. In overeenstemming met art. 22§2 van de wet overheidsopdrachten van 15 juni 2006 wordt de toegang tot de gunningsprocedure gereserveerd voor sociale werkplaatsen en sociale inschakelingsondernemingen zoals gedefinieerd in artikel 59 van de wet van 26 maart 1999.
Aanbestedende overheid:
Gemeente Meerhout, Markt 1, 2450 Meerhout BE, De heer Jan Boons
+32 14249949
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Gemeente Meerhout
Nationaal identificatienummer: BE0207502992
Markt 1
Meerhout
2450
De heer Jan Boons
Telefoon: +32 14249949
milieu@meerhout.be
Fax: +32 14303780
www.meerhout.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/391/34/2020
https://eten.publicprocurement.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Uitnodiging tot indienen offerte - Groenonderhoud en onderhoud van bushokjes in 2021 en 2022 - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


MEERHOUT-2020-020

Het lokaal bestuur wenst een deel van zijn groenonderhoud alsook het onderhoud van de bushokjes gedurende een periode van 2 jaar uit te besteden. In overeenstemming met art. 22§2 van de wet overheidsopdrachten van 15 juni 2006 wordt de toegang tot de gunningsprocedure gereserveerd voor sociale werkplaatsen en sociale inschakelingsondernemingen zoals gedefinieerd in artikel 59 van de wet van 26 maart 1999.


Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen

Centrum (situeringsplan 1)


Perceel nr.: 1

Meerhout


zie II.2.1


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium
Naam: Uitvoeringsmodaliteiten
Weging: 25
Kwaliteitscriterium
Naam: Maatschappelijk en sociaal engagement
Weging: 25
Prijs
Weging: 50
Looptijd in maanden 24

Zittaart (Situeringsplan 2)


Perceel nr.: 2

Meerhout


zie II.2.1


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium
Naam: Uitvoeringsmodaliteiten
Weging: 25
Kwaliteitscriterium
Naam: Maatschappelijk en sociaal engagement
Weging: 25
Prijs
Weging: 50
Looptijd in maanden 24

Gestel (zie situeringsplan 3)


Perceel nr.: 3

Meerhout


zie II.2.1


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium
Naam: Uitvoeringsmodaliteiten
Weging: 25
Kwaliteitscriterium
Naam: Maatschappelijk en sociaal engagement
Weging: 25
Prijs
Weging: 50
Looptijd in maanden 24

Jagersweg/ Engstraat (zie situeringsplan 4)


Perceel nr.: 4

Meerhout


zie II.2.1


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium
Naam: Uitvoeringsmodaliteiten
Weging: 25
Kwaliteitscriterium
Naam: Maatschappelijk en sociaal engagement
Weging: 25
Prijs
Weging: 50
Looptijd in maanden 24

Mgr. Cruysberghslaan - Netelaan (zie situeringsplan 5)


Perceel nr.: 5

Meerhout


zie II.2.1


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium
Naam: Uitvoeringsmodaliteiten
Weging: 25
Kwaliteitscriterium
Naam: Maatschappelijk en sociaal engagement
Weging: 25
Prijs
Weging: 50
Looptijd in maanden 24

Watertorenwijk (zie situeringsplan 6)


Perceel nr.: 6

Meerhout


zie II.2.1


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium
Naam: Uitvoeringsmodaliteiten
Weging: 25
Kwaliteitscriterium
Naam: Maatschappelijk en sociaal engagement
Weging: 25
Prijs
Weging: 50
Looptijd in maanden 24

Bushokjes


Perceel nr.: 7

Meerhout


zie II.2.1


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium
Naam: Uitvoeringsmodaliteiten
Weging: 25
Kwaliteitscriterium
Naam: Maatschappelijk en sociaal engagement
Weging: 25
Prijs
Weging: 50
Looptijd in maanden 24

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.


1. NVT


1. NVT


1. De inschrijver toont aan dat hij/zij ervaring heeft met vergelijkbare opdrachten door ten minste drie referenties bij te voegen met betrekking tot soortgelijke opdrachten tijdens de laatste 3 jaar.


1. 3


AFDELING: PROCEDURE


Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-11-19
Plaatselijke tijd: 12:00
De inschrijving moet geldig blijven tot 2021-03-19

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


De toegang tot de opdracht wordt gereserveerd voor sociale inschakelingsondernemingen

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-10-27