Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 391469 (2020-538518)
Referentienummer:De Vlaamse Waterweg-ARO-20-1103-F02_0
Publicatie datum:27/10/2020
Uiterste datum:01/12/2020
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: Limburg
Onderwerp:
Albertkanaal – Gemeente Westerlo-Oevel: Renovatie van de oever ter hoogte van Kaneka
Beknopte beschrijving:
Het project bestaat uit het renoveren van de bestaande oever van het Albertkanaal. De renovatie situeert zich op de linkeroever, ter hoogte van het bedrijf Kaneka. Deze renovatie wordt gerealiseerd door het inbrengen van stalen damplanken, waarop er een kesp uit gewapend beton zal gebouwd worden. De nieuwe oever zal verankerd worden door het boren van grondankers. De nieuwe oever zal uitgerust worden met bolders, ladders, handgrepen, dekzerken en wrijfhouten. De nieuwe oever zal aan waterzijde van de bestaande oever gebouwd worden.
Aanbestedende overheid:
De Vlaamse Waterweg nv, Havenstraat 44, 3500 Hasselt BE, Kristien Vandormael
+32 11298468
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
19/11/2020 2020-541830 2020-538518 1_E1
27/10/2020 2020-538518 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


De Vlaamse Waterweg nv
Nationaal identificatienummer: 0216.173.309_16711
Havenstraat 44
Hasselt
3500
Kristien Vandormael
Telefoon: +32 11298468
regio.oost@vlaamsewaterweg.be
www.vlaamsewaterweg.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=391469
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=391469
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=De+Vlaamse+Waterweg-ARO-20-1103-F02
openbare werken

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Albertkanaal - Gemeente Westerlo-Oevel: Renovatie van de oever ter hoogte van Kaneka


De Vlaamse Waterweg-ARO-20-1103-F02_0

Het project bestaat uit het renoveren van de bestaande oever van het Albertkanaal. De renovatie situeert zich op de linkeroever, ter hoogte van het bedrijf Kaneka. Deze renovatie wordt gerealiseerd door het inbrengen van stalen damplanken, waarop er een kesp uit gewapend beton zal gebouwd worden. De nieuwe oever zal verankerd worden door het boren van grondankers.

De nieuwe oever zal uitgerust worden met bolders, ladders, handgrepen, dekzerken en wrijfhouten. De nieuwe oever zal aan waterzijde van de bestaande oever gebouwd worden.


Gemeente Westerlo - Oevel


Het project bestaat uit het renoveren van de bestaande oever van het Albertkanaal. De renovatie situeert zich op de linkeroever, ter hoogte van het bedrijf Kaneka. Deze renovatie wordt gerealiseerd door het inbrengen van stalen damplanken, waarop er een kesp uit gewapend beton zal gebouwd worden. De nieuwe oever zal verankerd worden door het boren van grondankers.

De nieuwe oever zal uitgerust worden met bolders, ladders, handgrepen, dekzerken en wrijfhouten. De nieuwe oever zal aan waterzijde van de bestaande oever gebouwd worden.


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in dagen 1

De in punt II.2.7) looptijd van de opdracht: uitvoeringstermijn van een dag is louter fictief.

de uitvoeringstermijn van de opdracht bedraagt 90 kalenderdagen.


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Art. 68-69 Uitsluitingsgronden

Voor opdrachten waarvan de geraamde waarde lager ligt dan de drempels voor de Europese bekendmaking.

Door in te schrijven op deze opdracht, verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in art. 67 t.e.m. 69 Wet 2016.

Volgende documenten moeten aan de offerte toegevoegd worden:

- voor alle inschrijvers: een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke instantie of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst en waaruit blijkt dat de betrokkene niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf bedoeld in art. 67 Wet 2016 en art. 61 K.B. Plaatsing;

- voor de Belgische inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de sociale zekerheidswetgeving van een andere lidstaat van de Europese Unie: een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid waarin bevestigd wordt dat hij, volgens de rekening die ten laatste de uiterste dag bepaald voor de ontvangst van de offerte opgemaakt is, op die datum voldaan heeft aan de voorschriften inzake betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is;

- en bijkomend voor de buitenlandse inschrijvers:

- een origineel attest uitgereikt door de bevoegde overheidsinstantie van het land waar hij gevestigd is en waaruit blijkt dat hij heeft voldaan aan de voorschriften inzake bijdragen voor de sociale zekerheid overeenkomstig art. 68 Wet 2016 en art. 62 K.B. Plaatsing;

- een attest uitgereikt door de bevoegde overheidsinstantie waaruit blijkt dat de betrokkene in orde is met de betaling van zijn belastingen (directe belastingen en btw) overeenkomstig art. 68 Wet 2016 en art. 63 K.B. Plaatsing;

- een getuigschrift van niet-faillissement uitgereikt door de bevoegde overheidsinstantie van het betrokken land.

Indien de inschrijver, die zich in een uitsluitingsgeval bevindt, zich op corrigerende maatregelen wil beroepen, moeten deze genomen maatregelen expliciet in de offerte worden beschreven.


De werken van de door onderhavig bestek geregelde opdracht zijn gerangschikt in de categorie B (algemene aannemingen van Waterbouwkundige werken) en/of de categorie E

(algemene aannemingen van Burgerlijke bouwkunde), en de aanbestedende overheid is van oordeel dat ze tot de klasse 6 behoren.

Inschrijvers van vreemde nationaliteit dienen zelf de nodige bewijsstukken inzake erkenning bij hun offerte te voegen.


De werken van de door onderhavig bestek geregelde opdracht zijn gerangschikt in de categorie B (algemene aannemingen van Waterbouwkundige werken) en/of de categorie E

(algemene aannemingen van Burgerlijke bouwkunde), en de aanbestedende overheid is van oordeel dat ze tot de klasse 6 behoren.

Inschrijvers van vreemde nationaliteit dienen zelf de nodige bewijsstukken inzake erkenning bij hun offerte te voegen.


AFDELING: PROCEDURE

Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-12-01
Plaatselijke tijd: 11:00
De inschrijving moet geldig blijven tot 2021-08-28
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2020-12-01
Plaatselijke tijd: 11:00

Hasselt


AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


De uitvoeringstermijn voor deze opdracht bedraagt 90 kalenderdagen.


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-10-27