Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 391475 (2020-538505)
Referentienummer:Vilvoorde-PPP04C-1654/0009/COM 2020-F02_0
Publicatie datum:27/10/2020
Uiterste datum:27/11/2020
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Mededingingsprocedure met onderhandeling
Market type:Diensten
Regio: Vlaams Brabant
Onderwerp:
Oproep tot aanvraag tot deelneming - Raamovereenkomst voor ondersteuning bij communicatie en participatie met betrekking tot projecten stadsontwikkeling.
Beknopte beschrijving:
Stad Vilvoorde, de snelst groeiende en jongste stad van Vlaanderen, telt meer dan 45 000 inwoners. De stad kent een rijk industrieel verleden en maakt sinds enkele decennia succesvol de overgang naar een groene stad aan het water waar het aangenaam wonen en werken is. Het stadsbestuur keurde haar meerjarenplan 2020-2025 goed tijdens de gemeenteraadszitting van december 2019. Het meerjarenplan vormt de concrete vertaalslag naar acties van het bestuursakkoord dat de meerderheid afsloot na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Het akkoord omvat de visie om Vilvoorde als snelst groeiende stad van Vlaanderen klaar te maken voor de toekomst, gebaseerd op de bijzondere troeven die de stad in handen heeft.De ruimtelijke oefening die in 2018 werd opgeleverd onder de noemer Ons Vilvoorde Morgen schetst het beeld van een hippe, bruisende stad waarbij ten volle wordt ingezet op het bewaren en versterken van de groene gebieden. De stad telt heel wat ...(zie opdrachtdocumenten)
Aanbestedende overheid:
stad Vilvoorde, stadhuis - Grote Markt, 1800 Vilvoorde BE, De heer Peter Van Herck
+32 22554541
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


stad Vilvoorde
Nationaal identificatienummer: BE 0207.514.474
stadhuis - Grote Markt
Vilvoorde
1800
De heer Peter Van Herck
Telefoon: +32 22554541
peter.van.herck@vilvoorde.be
Fax: +32 22554781
www.vilvoorde.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/1654/4C/2020
https://eten.publicprocurement.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Oproep tot aanvraag tot deelneming - Raamovereenkomst voor ondersteuning bij communicatie en participatie met betrekking tot projecten stadsontwikkeling.


COM 2020-02

Stad Vilvoorde, de snelst groeiende en jongste stad van Vlaanderen, telt meer dan 45 000 inwoners. De stad kent een rijk industrieel verleden en maakt sinds enkele decennia succesvol de overgang naar een groene stad aan het water waar het aangenaam wonen en werken is.

Het stadsbestuur keurde haar meerjarenplan 2020-2025 goed tijdens de gemeenteraadszitting van december 2019. Het meerjarenplan vormt de concrete vertaalslag naar acties van het bestuursakkoord dat de meerderheid afsloot na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Het akkoord omvat de visie om Vilvoorde als snelst groeiende stad van Vlaanderen klaar te maken voor de toekomst, gebaseerd op de bijzondere troeven die de stad in handen heeft.

De ruimtelijke oefening die in 2018 werd opgeleverd onder de noemer Ons Vilvoorde Morgen schetst het beeld van een hippe, bruisende stad waarbij ten volle wordt ingezet op het bewaren en versterken van de groene gebieden. De stad telt heel wat ...(zie opdrachtdocumenten)


Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen

Communicatieondersteuning


Perceel nr.: 1

administratief centrum Mattenkot, Lange Molensstraat 44-46 te 1800 Vilvoorde


zie II.2.1


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium
Naam: Kwaliteit dienstverlening
Weging: 40
Kwaliteitscriterium
Naam: Samenstelling van het team
Weging: 30
Kwaliteitscriterium
Naam: Flexibiliteit
Weging: 10
Prijs
Weging: 20
Looptijd in maanden 48

Ondersteuning participatie


Perceel nr.: 2

administratief centrum Mattenkot, Lange Molensstraat 44-46 te 1800 Vilvoorde


zie II.2.1


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium
Naam: Kwaliteit visie
Weging: 40
Kwaliteitscriterium
Naam: Samenstelling van het team
Weging: 30
Kwaliteitscriterium
Naam: Flexibiliteit
Weging: 10
Prijs
Weging: 20
Looptijd in maanden 48

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCI√čLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.


1. Referenties van gelijkaardige opdrachten van de voorbije drie jaar.


1. De kandidaat legt minstens drie referenties voor van gelijkaardige opdrachten gepresteerd in de voorbije drie jaar.

Voor deze referenties dient een detailomschrijving uitgewerkt te worden als volgt, maximum 2 bladzijden per referentie:

- Voor welke firma/organisatie werd gewerkt?

- Wat was de doelstelling van de opdracht?

- Welke methodologie werd gehanteerd? Waarom werd deze methodologie gekozen? Kan men aantonen dat dit de best beschikbare methodiek was?

- Wat was het uiteindelijke resultaat van de opdracht? Kostprijs? Doorlooptijd? Impact, effect, outcome bij de klant?


AFDELING: PROCEDURE


Mededingingsprocedure met onderhandeling
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-11-27
Plaatselijke tijd: 11:00
Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 4

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel (Etterbeek)
1040
Beroepsprocedure

U kan binnen een termijn van 15 dagen, vanaf de kennisgeving een vordering tot schorsing indienen bij de Raad van State.

U kan een beroep tot nietigverklaring instellen binnen een termijn van zestig dagen na kennisgeving van de beslissing.

Het verzoekschrift moet ofwel per post aangetekend verzonden worden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, ofwel volgens de elektronische procedure ingediend worden op de website http://www.raadvanstate.be/?page=e-procedure&lang=nl.


Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-10-27