Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 391484 (2020-538523)
Referentienummer:WVI_RUIMTELIJKE PLANNING-20201001-F02_0
Publicatie datum:27/10/2020
Uiterste datum:05/01/2021
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Mededingingsprocedure met onderhandeling
Market type:Werken
Regio: West-Vlaanderen
Onderwerp:
Het ontwerp en de inrichting van de casco ruimte in de suikertoren te Veurne voor de Stedelijke Academie voor Podiumkunsten Westhoek (StAPwest)
Beknopte beschrijving:
De stad Veurne wenst over te gaan tot het sluiten van een Design&Build opdracht voor het ontwerp en de inrichting van de casco ruimte in de suikertoren te Veurne voor de stedelijke academie podiumkunsten Westhoek (StAPwest).De Design & Build Opdracht bestaat dus uit:1) deel ontwerp en studie: (interieur) architectuur, stabiliteit, technieken, EPB en akoestiek;2) deel werken: inrichting van de casco tot een academie voor Podiumkunsten;
Aanbestedende overheid:
Stad Veurne, Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne BE, Patrick De Kinne
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Stad Veurne
Nationaal identificatienummer: 0205.157.869_589197
Sint-Denisplaats 16
Veurne
8630
Patrick De Kinne
Patrick.DeKinne@veurne.be
http://www.veurne.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=391484
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=391484
WVI
Baron Ruzettelaan 35
Assebroek
8310
Björn Denecker
b.denecker@wvi.be
http://www.wvi.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=391484
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=WVI_RUIMTELIJKE+PLANNING-20201001-F02

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Het ontwerp en de inrichting van de casco ruimte in de suikertoren te Veurne voor de Stedelijke Academie voor Podiumkunsten Westhoek (StAPwest)


WVI_RUIMTELIJKE PLANNING-20201001-F02_0

De stad Veurne wenst over te gaan tot het sluiten van een Design&Build opdracht voor het ontwerp en de inrichting van de casco ruimte in de suikertoren te Veurne voor de stedelijke academie podiumkunsten Westhoek (StAPwest).

De Design & Build Opdracht bestaat dus uit:

1) deel ontwerp en studie: (interieur) architectuur, stabiliteit, technieken, EPB en akoestiek;

2) deel werken: inrichting van de casco tot een academie voor Podiumkunsten;


Suikerplein nr. 1 te Veurne


Het ontwerp en de inrichting van de casco ruimte in de suikertoren te

Veurne voor de Stedelijke Academie voor Podiumkunsten Westhoek

(StAPwest)


Gunningscriteria
Aanvang 2021-07-01
Einde 2022-10-31
3

Indien er meer dan drie kandidaten zouden voldoen, zal de opdrachtgever kunnen doorselecteren op basis

van wat in de Selectieleidraad wordt uiteengezet.


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


De kandidaat dient met betrekking tot de geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen het bewijs van inschrijving bij de Orde van Architecten voor te leggen.


Zie aanbestedingsdocumenten


AFDELING: PROCEDURE

Mededingingsprocedure met onderhandeling
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-01-05
Plaatselijke tijd: 11:00
Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden: 2021-01-26

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-10-27