Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 393710 (2020-541851)
Referentienummer:De Vlaamse Waterweg-ARC-20-0081-F02_0
Publicatie datum:19/11/2020
Uiterste datum:07/01/2021
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Diensten
Regio: Limburg
Onderwerp:
Begrazing van dijken Zeeschelde en Beneden-Durme Lot 21 Zeeschelde LO - Ringdijk Prosperpolder
Beknopte beschrijving:
De diensten omvatten:- beheren van bermen via begrazing door schapen;- bijmaaien wanneer nodig;- signaleren en doorgeven van calamiteiten;- signaleren van en herstellen schade door plaagsoorten;- zwerfvuilbeheersing.
Aanbestedende overheid:
De Vlaamse Waterweg nv, Havenstraat 44, 3500 Hasselt BE, Bart Truyts
+32 38606314
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


De Vlaamse Waterweg nv
Nationaal identificatienummer: 0216.173.309_16711
Havenstraat 44
Hasselt
3500
Bart Truyts
Telefoon: +32 38606314
bart.truyts@vlaamsewaterweg.be
Fax: +32 32246725
www.vlaamsewaterweg.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=393710
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=393710
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=De+Vlaamse+Waterweg-ARC-20-0081-F02

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Begrazing van dijken Zeeschelde en Beneden-Durme Lot 21 Zeeschelde LO - Ringdijk Prosperpolder


De Vlaamse Waterweg-ARC-20-0081-F02_0

De diensten omvatten:

- beheren van bermen via begrazing door schapen;

- bijmaaien wanneer nodig;

- signaleren en doorgeven van calamiteiten;

- signaleren van en herstellen schade door plaagsoorten;

- zwerfvuilbeheersing.


Zeeschelde LO - Ringdijk Prosperpolder


Begrazing van dijken Zeeschelde en Beneden-Durme

Lot 21

Zeeschelde LO - Ringdijk Prosperpolder


Gunningscriteria
Looptijd in maanden 12

De opdracht wordt stilzwijgend verlengd met een termijn van een jaar. De volledige looptijd (incl. verlengingen) is beperkt tot vier jaar.

De aanbestedende overheid heeft het recht de opdracht niet te verlengen zonder enige vorm van schadevergoeding. De niet verlenging wordt aan de opdrachtnemer meegedeeld tenminste 60 kalenderdagen voor het verstrijken van de looptijd.


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCI√čLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


AFDELING: PROCEDURE

Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-01-07
Plaatselijke tijd: 13:45
Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 4
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2021-01-07
Plaatselijke tijd: 13:45

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


De indiening van de offerte dient elektronisch via de e-tendering website te gebeuren

(https://eten.publicprocurement.be).

De opdracht wordt uitgeschreven door De Vlaamse Waterweg nv, Havenstraat 44 te 3500 Hasselt.

De administratieve entiteit die optreedt als aanbestedende overheid is:

De Vlaamse Waterweg nv

afdeling Regio Centraal

Lange Kievitstraat 111-113 bus 44

2018 Antwerpen

Tel: 03/224 67 11

Fax: 03/224 67 05

Mail: _hidden_@vlaamsewaterweg.be

Inlichtingen betreffende de opdracht kunnen tijdens de kantooruren (9u00-16u) bekomen worden bij:

Bart Truyts (bart.truyts@vlaamsewaterweg.be)


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-11-19