Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 393716 (2020-541869)
Referentienummer:IRISCARE-FACILITY/2020/17/IRISCARE-F02_0
Publicatie datum:19/11/2020
Uiterste datum:14/12/2020
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Diensten
Regio: Brussel
Onderwerp:
Overheidsopdracht voor diensten betreffende de uitvoering van een programmatie-studie voor de structuren voor het thuisbehoud, de opvang of huisvesting van ouderen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor rekening van Iriscare
Beknopte beschrijving:
Deze overheidsopdracht heeft als doel de uitvoering van een drieledige studie:- Het eerste deel omvat een analyse van de bestaande soorten programmatie in de sectoren Gezondheid en Bijstand aan Personen in België om hun sterke en zwakke punten in kaart te brengen binnen de Brusselse context;- Het tweede deel omvat een studie over de voorwaarden nodig voor de ontwikkeling van communautaire structuren voor opvang of huisvesting in het Brussels Gewest (groepswoningen, kangoeroewoningen, sociale serviceresidenties, dagcentra, dagverzorgingscentra, centra voor kortverblijf enz...) die zich in de nabijheid van een rusthuis bevinden, financieel toegankelijk zijn en een “zachte” overstap tussen verschillende zorgvoorzieningen mogelijk maken. Het is de bedoeling een zorgcontinuüm te creëren tussen de thuisomgeving en het rusthuis.- Het derde deel omvat een studie over de maatregelen die moeten worden ingevoerd om de overstap van ouderen tussen verschillende zorgvoorzieningen te vergemakkelijken. Deze studie spitst zich toe op de overstap van de thuisomgeving naar het rusthuis of rust- en verzorgingstehuis, van het ziekenhuis naar het rusthuis of rust- en verzorgingstehuis en van het ziekenhuis naar de thuisomgeving (of omgekeerd). Deze studie moet ook leiden tot de uitwerking van verschillende programmatiescenario's voor het aantal rusthuis- en rust- en verzorgingstehuisbedden.
Aanbestedende overheid:
iriscare, Belliardstraat 71 bus 2, 1040 brussel BE
+32 024356482
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Ja
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


iriscare
Nationaal identificatienummer: 0696.977.167_592063
Belliardstraat 71 bus 2
brussel
1040
Telefoon: +32 024356482
jacqueline.yang@iriscare.brussels
https://www.iriscare.brussels/fr/
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=393716
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=393716
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=IRISCARE-FACILITY%2F2020%2F17%2FIRISCARE-F02
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/displayForum.do?forumId=33235

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Overheidsopdracht voor diensten betreffende de uitvoering van een programmatie-studie voor de structuren voor het thuisbehoud, de opvang of huisvesting van ouderen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor rekening van Iriscare


IRISCARE-FACILITY/2020/17/IRISCARE-F02_0

Deze overheidsopdracht heeft als doel de uitvoering van een drieledige studie:

- Het eerste deel omvat een analyse van de bestaande soorten programmatie in de sectoren Gezondheid en Bijstand aan Personen in België om hun sterke en zwakke punten in kaart te brengen binnen de Brusselse context;

- Het tweede deel omvat een studie over de voorwaarden nodig voor de ontwikkeling van communautaire structuren voor opvang of huisvesting in het Brussels Gewest (groepswoningen, kangoeroewoningen, sociale serviceresidenties, dagcentra, dagverzorgingscentra, centra voor kortverblijf enz...) die zich in de nabijheid van een rusthuis bevinden, financieel toegankelijk zijn en een “zachte” overstap tussen verschillende zorgvoorzieningen mogelijk maken. Het is de bedoeling een zorgcontinuüm te creëren tussen de thuisomgeving en het rusthuis.

- Het derde deel omvat een studie over de maatregelen die moeten worden ingevoerd om de overstap van ouderen tussen verschillende zorgvoorzieningen te vergemakkelijken. Deze studie spitst zich toe op de overstap van de thuisomgeving naar het rusthuis of rust- en verzorgingstehuis, van het ziekenhuis naar het rusthuis of rust- en verzorgingstehuis en van het ziekenhuis naar de thuisomgeving (of omgekeerd).

Deze studie moet ook leiden tot de uitwerking van verschillende programmatiescenario's voor het aantal rusthuis- en rust- en verzorgingstehuisbedden.


Deze overheidsopdracht heeft als doel de uitvoering van een drieledige studie:

- Het eerste deel omvat een analyse van de bestaande soorten programmatie in de sectoren Gezondheid en Bijstand aan Personen in België om hun sterke en zwakke punten in kaart te brengen binnen de Brusselse context;

- Het tweede deel omvat een studie over de voorwaarden nodig voor de ontwikkeling van communautaire structuren voor opvang of huisvesting in het Brussels Gewest (groepswoningen, kangoeroewoningen, sociale serviceresidenties, dagcentra, dagverzorgingscentra, centra voor kortverblijf enz...) die zich in de nabijheid van een rusthuis bevinden, financieel toegankelijk zijn en een “zachte” overstap tussen verschillende zorgvoorzieningen mogelijk maken. Het is de bedoeling een zorgcontinuüm te creëren tussen de thuisomgeving en het rusthuis.

- Het derde deel omvat een studie over de maatregelen die moeten worden ingevoerd om de overstap van ouderen tussen verschillende zorgvoorzieningen te vergemakkelijken. Deze studie spitst zich toe op de overstap van de thuisomgeving naar het rusthuis of rust- en verzorgingstehuis, van het ziekenhuis naar het rusthuis of rust- en verzorgingstehuis en van het ziekenhuis naar de thuisomgeving (of omgekeerd).

Deze studie moet ook leiden tot de uitwerking van verschillende programmatiescenario's voor het aantal rusthuis- en rust- en verzorgingstehuisbedden.


Gunningscriteria
Aanvang 2021-01-01
Einde 2021-12-31

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


AFDELING: PROCEDURE

Mededingingsprocedure met onderhandeling Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-12-14
Plaatselijke tijd: 14:00
Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 3

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Raad van de State
Brussel
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-11-19