Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 393720 (2020-541879)
Referentienummer:VMM-L 2730 I 0020 L-F02_0
Publicatie datum:19/11/2020
Uiterste datum:18/12/2020
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: Oost-Vlaanderen
Onderwerp:
Realisatie van de Woluwe te Machelen Grondwerken - werken aan waterlopen
Beknopte beschrijving:
De werken situeren zich op de grondgebied van de gemeente Machelen en bestaat voornamelijk uit:- Grondwerken inclusief zeven;- Werken aan waterlopen zoals beschoeiingen en bestortingen; - Rooien van beplanting
Aanbestedende overheid:
Vlaamse Milieumaatschappij, Dr De Moorstraat 24-26, 9300 Aalst BE, Kris Soete
+32 25532179
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Vlaamse Milieumaatschappij
Nationaal identificatienummer: 0887.290.276_16780
Dr De Moorstraat 24-26
Aalst
9300
Kris Soete
Telefoon: +32 25532179
k.soete@vmm.be
http://www.vmm.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=393720
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=393720
Vlaamse Milieumaatschappij
Nationaal identificatienummer: 0887.290.276_16780
Koning Albert II Laan 20 bus 16
Brussel
1000
Kris Soete
k.soete@vmm.be
http://www.vmm.be
http://www.vmm.be
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=VMM-L+2730+I+0020+L-F02

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Realisatie van de Woluwe te Machelen Grondwerken - werken aan waterlopen


VMM-L 2730 I 0020 L-F02_0

De werken situeren zich op de grondgebied van de gemeente Machelen en bestaat voornamelijk uit:

- Grondwerken inclusief zeven;

- Werken aan waterlopen zoals beschoeiingen en bestortingen;

- Rooien van beplanting


Gemeente machelen


zie bestek


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in dagen 70

zie bestek


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCI√čLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


zie bestek


Klasse: Klasse 4 : tot 900.000 EUR, Categorie: B, G


zie bestek


AFDELING: PROCEDURE

Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-12-18
Plaatselijke tijd: 10:00
De inschrijving moet geldig blijven tot 2021-06-16
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2020-12-18
Plaatselijke tijd: 10:00

Digitale opening vie e-notification


openbaar


AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


zie bestek


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
http://www.raadvanstate.be/
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
http://www.raadvanstate.be/
Beroepsprocedure

Iedere belanghebbende kan binnen 60 dagen na kennisneming of

bekendmaking tegen de beslissing een beroep

tot nietigverklaring indienen bij de Raad Van State. Het verzoekschrift dient aangetekend te worden neergelegd

bij de Raad Van State samen met 3 door de ondertekenaar eensluidend verklaarde afschriften en bovendien

zoveel afschriften als er tegenpartijen zijn. Bevat het verzoekschrift tot nietigverklaring tevens een vordering tot

schorsing van de tenuitvoerlegging van de bestreden akte, dan bevat het verzoekschrift 9 door de

ondertekenaar eensluidend verklaarde afschriften (art. 85 van het procedurereglement van de Raad Van State

zoals gewijzigd door het KB van 25 april 2007)


Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
http://www.raadvanstate.be/
Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-11-19