Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 393753 (2020-541861)
Referentienummer:Brugge-Audit personeelsmobiliteit-F03_0
Publicatie datum:19/11/2020
Uiterste datum:
Attributie datum:
 
Type:Gunning
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Diensten
Regio: West-Vlaanderen
Onderwerp:
Audit personeelsmobiliteit
Beknopte beschrijving:
Audit personeelsmobiliteit
Aanbestedende overheid:
Brugge, Burg 12, 8000 Brugge BE, Filip Bonte
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Brugge
Nationaal identificatienummer: 0207.528.035_22859
Burg 12
Brugge
8000
Filip Bonte
filip.bonte@brugge.be
http://brugge.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=393753

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Audit personeelsmobiliteit


Brugge-Audit personeelsmobiliteit-F03_0

Audit personeelsmobiliteit


Wagenpark, Vaartstraat 77 te 8000 Brugge.


Audit personeelsmobiliteit


Gunningscriteria
Kostencriterium Naam: prijs
Weging: 40
Kostencriterium Naam: plan van aanpak
Weging: 40
Kostencriterium Naam: methodologie
Weging: 20
Kostencriterium Naam: uitvoeringstermijn
Weging: 20

AFDELING: PROCEDURE

Mededingingsprocedure met onderhandeling Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1

Audit personeelsmobiliteit


De opdracht/het perceel wordt niet gegund
eNotification
Originele datum van verzending: 2020-01-27

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
College van Burgemeester en Schepenen
Burg 12
Brugge
8000
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Overheidsopdrachten
Blinde Ezelstraat 1 - 3
Brugge
8000
Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-11-19