Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 398184 (2021-501206)
Referentienummer:capac-MENUISERIE METALLIQUE VERVIERS-F02_0
Publicatie datum:12/01/2021
Uiterste datum:19/02/2021
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Werken
Regio: Brussel
Onderwerp:
Buitenschrijnwerk te Verviers
Beknopte beschrijving:
Buitenschrijnwerk in het kader van een volledige renovatie van het gebouw HVW VERVIERS
Aanbestedende overheid:
hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen, brabantstraat 62, 1210 brussel BE
+32 22091381
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Ja
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen
Nationaal identificatienummer: 0206.732.536_17351
brabantstraat 62
brussel
1210
Telefoon: +32 22091381
anne.bremer@capac.fgov.be
https://www.hvw-capac.fgov.be/fr
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=398184
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=398184
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=capac-MENUISERIE+METALLIQUE+VERVIERS-F02
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/displayForum.do?forumId=33932

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Buitenschrijnwerk te Verviers


capac-MENUISERIE METALLIQUE VERVIERS-F02_0

Buitenschrijnwerk in het kader van een volledige renovatie van het gebouw HVW VERVIERS


Verviers


metaal buitenschrijnwerk- bouw van een monumentale veranda


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in maanden 06

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCI√čLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Klasse: 2, Categorie: D-D20


AFDELING: PROCEDURE

Mededingingsprocedure met onderhandeling Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-02-19
Plaatselijke tijd: 12:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Raad van Staat
Brussel
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-01-12