Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 398199 (2021-501243)
Referentienummer:Dilsen-Stokkem-PPP01F-2719/1004/2020/271-F02_0
Publicatie datum:12/01/2021
Uiterste datum:17/02/2021
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: Limburg
Onderwerp:
Onderhoud wegen (bestrijkingen) - dienstjaar 2021
Beknopte beschrijving:
zie II.2.4
Aanbestedende overheid:
Stad Dilsen-Stokkem, Europalaan 25, 3650 Dilsen-Stokkem BE, De heer Jean-Marie Bisschops
+32 89790827
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Stad Dilsen-Stokkem
Nationaal identificatienummer: STAD
Europalaan 25
Dilsen-Stokkem
3650
De heer Jean-Marie Bisschops
Telefoon: +32 89790827
jeanmarie.bisschops@dilsen-stokkem.be
Fax: +32 89790887
www.dilsen-stokkem.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/2719/1F/2020
https://eten.publicprocurement.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Onderhoud wegen (bestrijkingen) - dienstjaar 2021


2020/2719

zie II.2.4


Onderhoud wegen (bestrijkingen) - dienstjaar 2021


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in dagen 30

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCI√čLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.


Vereiste erkenning: C5 (Bitumineuze verhardingen en bestrijkingen), Klasse 2


AFDELING: PROCEDURE


Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-02-17
Plaatselijke tijd: 11:00
De inschrijving moet geldig blijven tot 2021-06-17
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 2021-02-17
Plaatselijke tijd: 11:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-01-12