Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 398206 (2021-501151)
Referentienummer:zone 1-2021/JB/02-F02_0
Publicatie datum:12/01/2021
Uiterste datum:22/02/2021
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Leveringen
Regio: West-Vlaanderen
Onderwerp:
LEVEREN VAN BRANDWEERLAARZEN EN BOTTINES voor de hulpverleningszone in West-Vlaanderen.
Beknopte beschrijving:
Voorwerp van deze leveringen: Levering van bottines en laarzen voor de hulpverleningszones van West-Vlaanderen.Toelichting: De hulpverleningszones van West-Vlaanderen wensen over te gaan tot de aankoop van brandweerlaarzen en brandweerbottines voor een periode van vier jaar. Hiervoor wordt de overheidsopdracht uitgeschreven.Leveringsplaats:Mogelijke levering- en facturatieplaatsen:- Hulpverleningszone Midwest, Koning Albert I Laan 4 te 8800 Roeselare- Hulpverleningszone 1, Siemenslaan 8 te 8020 Oostkamp- Hulpverleningszone Fluvia, Doorniksesteenweg 214a te 8500 Kortrijk- Hulpverleningszone Westhoek, Zeelaan 37 te 8670 Koksijde
Aanbestedende overheid:
hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen, Siemenslaan 8, 8020 Oostkamp BE, Jeroen Bonte
+32 50681811
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen
Nationaal identificatienummer: 0500.929.279_514341
Siemenslaan 8
Oostkamp
8020
Jeroen Bonte
Telefoon: +32 50681811
jeroen.bonte@zone1.be
http://www.zone1.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=398206
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=398206
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=zone+1-2021%2FJB%2F02-F02

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


LEVEREN VAN BRANDWEERLAARZEN EN BOTTINES voor de hulpverleningszone in West-Vlaanderen.


zone 1-2021/JB/02-F02_0

Voorwerp van deze leveringen: Levering van bottines en laarzen voor de hulpverleningszones van West-Vlaanderen.

Toelichting: De hulpverleningszones van West-Vlaanderen wensen over te gaan tot de aankoop van brandweerlaarzen en brandweerbottines voor een periode van vier jaar. Hiervoor wordt de overheidsopdracht uitgeschreven.

Leveringsplaats:

Mogelijke levering- en facturatieplaatsen:

- Hulpverleningszone Midwest, Koning Albert I Laan 4 te 8800 Roeselare

- Hulpverleningszone 1, Siemenslaan 8 te 8020 Oostkamp

- Hulpverleningszone Fluvia, Doorniksesteenweg 214a te 8500 Kortrijk

- Hulpverleningszone Westhoek, Zeelaan 37 te 8670 Koksijde


Geraamde totale waarde: 400000.00

provincie West-Vlaanderen


LEVEREN VAN BRANDWEERLAARZEN EN BOTTINES

voor de hulpverleningszone in West-Vlaanderen.


Gunningscriteria
Waarde zonder btw 400000.00
Aanvang 2021-04-01
Einde 2025-03-31

3 x 1 jaar


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCI√čLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


AFDELING: PROCEDURE

Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-02-22
Plaatselijke tijd: 11:00
Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 4
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2021-02-22
Plaatselijke tijd: 11:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapstraat 33
Brussel
1040
info@raadvanstate.be
www.raadvanstate.be
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Raad van State
Wetenschapstraat 33
Brussel
1040
info@raadvanstate.be
www.raadvanstate.be
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapstraat 33
Brussel
1040
www.raadvanstate.be
Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-01-12