Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 398208 (2021-501264)
Referentienummer:AZ Sint-Blasius-PPP0V5-444/1001/2020/444-F02_0
Publicatie datum:12/01/2021
Uiterste datum:02/02/2021
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Leveringen
Regio: Oost-Vlaanderen
Onderwerp:
Uitnodiging tot indienen offerte - Computer On Wheels voor Intensieve Zorgen - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Beknopte beschrijving:
zie II.2.4
Aanbestedende overheid:
Onze Lieve Vrouw Van Troost v.z.w., Kroonveldlaan 50, 9200 Dendermonde BE, De heer Nicky De Smet
+32 52252987
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Onze Lieve Vrouw Van Troost v.z.w.
Kroonveldlaan 50
Dendermonde
9200
De heer Nicky De Smet
Telefoon: +32 52252987
nicky.desmet@azsintblasius.be
Fax: +32 52252871
www.azsintblasius.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/444/V5/2020
https://eten.publicprocurement.be
Ziekenhuis

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Uitnodiging tot indienen offerte - Computer On Wheels voor Intensieve Zorgen - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


2020/444

zie II.2.4


Onze Lieve Vrouw Van Troost v.z.w., Kroonveldlaan 50 te 9200 Dendermonde


Computer On Wheels voor Intensieve Zorgen


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium
Naam: Gebruiksvriendelijkheid
Weging: 40
Kwaliteitscriterium
Naam: Dienst na verkoop
Weging: 10
Kwaliteitscriterium
Naam: Duurzaamheid
Weging: 10
Prijs
Weging: 40
Aanvang 2021-02-22
Einde 2021-02-26

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.


1. Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver dat hij geen negatief eigen vermogen heeft

2. Om de financiële draagkracht van de kandidaat te controleren zal de aanbestedende overheid gebruik maken van de Creditsafe International Score.

Voor elke kandidaat zal de aanbestedende overheid zelf een Creditsafe rapport opvragen.

De Creditsafe Internationale Score is een gestandaardiseerde score afgeleid van de normale Creditsafe score.

Hierdoor kan een scorevergelijking worden gemaakt tussen bedrijven in verschillende landen.

Volgende scores zijn mogelijk:

Score Omschrijving

A Zeer Laag risico

B Laag risico

C Gemiddeld risico

D Hoog risico

E Geen Score

Meer informatie over CreditSafe kan desgewenst bekomen worden via https://www.creditsafe.be/


2. De CreditSafe International Score dient A, B of C te zijn.

Ingeval een CreditSafe International Score "D" zal de opdrachtgever dit onderzoeken en een motivatie bij CreditSafe en de inschrijver opvragen. Enkel indien een gegronde motivatie aan deze score kan gegeven worden, behoudt de opdrachtgever zich het recht voor om de inschrijver niet uit te sluiten.


1. Per perceel waaraan de inschrijver wil deelnemen een lijst van gelijkaardige leveringen die gedurende de afgelopen drie jaar (te tellen vanaf de publicatiedatum van de opdracht) werden verricht aan een ziekenhuis, met vermelding van de datum van levering en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties (contactpersoon en contactgegevens) waarvoor zij bestemd waren.


1. - Lijst van minimum 3 referenties binnen de ziekenhuissector


AFDELING: PROCEDURE


Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-02-02
Plaatselijke tijd: 11:00
De inschrijving moet geldig blijven tot 2021-06-02

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Plaatsbezoek vereist en verzuimen aan plaatsbezoek leidt tot nietigheid van de offerte:

Er wordt verwacht dat de inschrijvers hun toestel komen voorstellen.

Een afspraak hiervoor kan gemaakt worden bij Fréderic Vannieuwenhuyse op onderstaande data:

- AANVULLEN

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.


Beroepsinstantie
Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde
nvt
Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-01-12