Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 398202 (2021-501148)
Referentienummer:FEDASIL_SINT TRUIDEN-20210071-F50_0
Publicatie datum:12/01/2021
Uiterste datum:19/01/2021
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Werken
Regio: Limburg
Onderwerp:
Onderhoudscontract vaatwasmachine 4 jaar
Beknopte beschrijving:
onderhoud vaatwasmachine
Aanbestedende overheid:
FEDASIL_SINT TRUIDEN, Montenakenweg 145, 3800 Sint-Truiden BE, Jean Schoefs
+32 11697554
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


FEDASIL_SINT TRUIDEN
Nationaal identificatienummer: 0860.737.913_510142
Montenakenweg 145
Sint-Truiden
3800
Jean Schoefs
Telefoon: +32 11697554
jean.schoefs@fedasil.be
Fax: +32 11697555
http://www.fedasil.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=398202
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=398202
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=FEDASIL_SINT+TRUIDEN-20210071-F50

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Onderhoudscontract vaatwasmachine 4 jaar


onderhoud vaatwasmachine


AFDELING: PROCEDURE


FEDASIL_SINT TRUIDEN-20210071-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-01-19
Plaatselijke tijd: 13:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-01-12