N. 399160 (2021-502505) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

vrijdag 26 februari 2021
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 399160 (2021-502505)
Referentienummer:Kortrijk-PPP0I4-2352/1008/2021/235-F02_0
Publicatie datum:21/01/2021
Uiterste datum:08/02/2021
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Leveringen
Regio: West-Vlaanderen
Onderwerp:
Uitnodiging tot indienen offerte - Leveren van slimme fiets- en autosloten voor de deelvoertuigen van Kortrijk - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Beknopte beschrijving:
zie II.2.4
Aanbestedende overheid:
stad Kortrijk, Grote Markt 54, 8500 Kortrijk BE, Mevrouw Melissa Merckx
+32 56278500
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


stad Kortrijk
Nationaal identificatienummer: BE 0207.494.678
Grote Markt 54
Kortrijk
8500
Mevrouw Melissa Merckx
Telefoon: +32 56278500
melissa.merckx@kortrijk.be
www.kortrijk.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/2352/I4/2021
https://eten.publicprocurement.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Uitnodiging tot indienen offerte - Leveren van slimme fiets- en autosloten voor de deelvoertuigen van Kortrijk - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


2021/2352

zie II.2.4


De stad Kortrijk heeft op verschillende plaatsen interne mobipunten ingericht, waar verschillende gedeelde transportmiddelen ter beschikking staan in functie van dienstverplaatsingen.

Het gaat voornamelijk over e-fietsen en voertuigen (personenauto's en bestelwagens). Voor onze stadsorganisatie gaat het over een 100-tal deelfietsen (e-bike) en een 20-tal deelwagens.

Via deze aanbesteding zijn we op zoek naar een slimme oplossing i.f.v. het uitleenbeheer van voertuigen (fiets en auto) door :

- Het voorzien van een slim slot op de fiets

- Het voorzien van een slim slot op de auto

- Het aanbieden van een beheers- en reservatietool

Het uitgangspunt is minimaal beheer backoffice en maximaal de gebruikers de mogelijkheden bieden voor een optimaal gebruik van deze middelen.


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium
Naam: Kwaliteit van het slim fietsslot (veiligheid, gebruiksgemak, batterijduur, geo-features)
Weging: 16
Kwaliteitscriterium
Naam: Kwaliteit van het slim autoslot (veiligheid, gebruiksgemak, geo-features)
Weging: 12
Kwaliteitscriterium
Naam: Kwaliteit van de beheers- en reservatietool (veiligheid, gebruiksgemak, visualisatie van de (geo-)data, rapportage, koppeling AD en SSO)
Weging: 20
Prijs
Weging: 52
Looptijd in maanden 60

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.


1. De inschrijver kan aantonen, dat hij deze opdracht tot een goed eind kan brengen aan de hand van een bedrijfsvoorstelling en referenties (met contactpersonen, zodat we contact kunnen opnemen).


1. -


AFDELING: PROCEDURE


Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking


De opdracht vergt in hoofde van de aanbestedende overheid een belangrijke éénmalige investering bij de opstart van het project. De langere looptijd van 60 maanden is daarom onontbeerlijk voor een redelijk evenwicht tussen het rendement van de investering en de looptijd (gebruiksduur van de oplossing).


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-02-08
Plaatselijke tijd: 10:00
De inschrijving moet geldig blijven tot 2021-06-08

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1000
Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-01-21