N. 399162 (2021-502555) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

vrijdag 26 februari 2021
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 399162 (2021-502555)
Referentienummer:APM-2021_002-F02_0
Publicatie datum:21/01/2021
Uiterste datum:15/02/2021
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Diensten
Regio: Vlaams Brabant
Onderwerp:
Alternatieve onkruidbestrijding Plantentuin Meise
Beknopte beschrijving:
Alternatieve onkruidbestrijding en bladruimen in Plantentuin Meise
Aanbestedende overheid:
Agentschap Plantentuin Meise, Nieuwelaan 38, 1860 Meise BE, Kenny Stevens
+32 22600926
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
22/01/2021 2021-502668 2021-502555 1_E1
21/01/2021 2021-502555 0
21/01/2021 2021-502555 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Agentschap Plantentuin Meise
Nationaal identificatienummer: 0540.708.286_507162
Nieuwelaan 38
Meise
1860
Kenny Stevens
Telefoon: +32 22600926
kenny.stevens@plantentuinmeise.be
www.plantentuinmeise.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=399162
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=399162
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=APM-2021_002-F02

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Alternatieve onkruidbestrijding Plantentuin Meise


APM-2021_002-F02_0

Alternatieve onkruidbestrijding en bladruimen in Plantentuin Meise


Onkruidbestrijding en bladruimen in Plantentuin Meise


Gunningscriteria
Looptijd in maanden 24

1 keer met 2 jaar verlengbaar


Toegangsvoorbehoud aan de sociale economie


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


AFDELING: PROCEDURE

Mededingingsprocedure met onderhandeling Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-02-15
Plaatselijke tijd: 09:00
Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 6

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Raad van State
Brussel
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Raad van State
Brussel
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Brussel
Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-01-21