N. 399165 (2021-502519) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

vrijdag 26 februari 2021
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 399165 (2021-502519)
Referentienummer:KVV-20ECO11-F02_0
Publicatie datum:21/01/2021
Uiterste datum:17/02/2021
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Leveringen
Regio: -
Onderwerp:
Werkkledij 2021
Beknopte beschrijving:
De opdracht bestaat in de levering van werkkledij ten behoeve van het technisch en het onderhoudspersoneel van de Kamer van volksvertegenwoordigers.
Aanbestedende overheid:
Kamer van volksvertegenwoordigers, Paleis der Natie, 1008 Brussel BE, de heer J. Van Winckel
+32 25499170
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Ja
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Kamer van volksvertegenwoordigers
Nationaal identificatienummer: 0931.814.662_70
Paleis der Natie
Brussel
1008
de heer J. Van Winckel
Telefoon: +32 25499170
ovomap@dekamer.be
www.dekamer.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=399165
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=399165
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=KVV-20ECO11-F02
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/displayForum.do?forumId=34102
Wetgevende vergadering

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Werkkledij 2021


KVV-20ECO11-F02_0

De opdracht bestaat in de levering van werkkledij ten behoeve van het technisch en het onderhoudspersoneel van de Kamer van volksvertegenwoordigers.


De opdracht bestaat in de levering van werkkledij ten behoeve van het technisch en het onderhoudspersoneel van de Kamer van volksvertegenwoordigers.


Gunningscriteria
Looptijd in maanden 48

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


AFDELING: PROCEDURE

Mededingingsprocedure met onderhandeling Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-02-17
Plaatselijke tijd: 13:30

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 37
Brussel
1040
Telefoon: +32 22349611
http://www.raadvst-consetat.be
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 37
Brussel
1040
Telefoon: +32 22349611
http://www.raadvst-consetat.be
Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-01-21