N. 399175 (2021-502558) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

vrijdag 26 februari 2021
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 399175 (2021-502558)
Referentienummer:Kortenberg-GGZ-642-De Regenboog-F02_0
Publicatie datum:21/01/2021
Uiterste datum:09/03/2021
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: Vlaams Brabant
Onderwerp:
Renovatie dakbedekking school "De Regenboog" te Kortenberg
Beknopte beschrijving:
De overeenkomst betreft een opdracht voor de renovatie van de dakbedekking van de verschillende platte roofingdaken van de school De Regenboog voor de gebouwen gelegen langsheen de Kloosterstraat. Bijkomend zijn er nog een aantal aanverwante werkzaamheden naar veiligheid en toegankelijkheid.
Aanbestedende overheid:
Kortenberg, De Walsplein 30, 3070 Kortenberg BE, Marc Vanderlinden
+32 27552276
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Kortenberg
Nationaal identificatienummer: 0207.520.810_22270
De Walsplein 30
Kortenberg
3070
Marc Vanderlinden
Telefoon: +32 27552276
infrastructuurprojecten@kortenberg.be
http://www.kortenberg.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=399175
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=399175
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Kortenberg-GGZ-642-De+Regenboog-F02

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Renovatie dakbedekking school "De Regenboog" te Kortenberg


Kortenberg-GGZ-642-De Regenboog-F02_0

De overeenkomst betreft een opdracht voor de renovatie van de dakbedekking van de verschillende platte roofingdaken van de school De Regenboog voor de gebouwen gelegen langsheen de Kloosterstraat. Bijkomend zijn er nog een aantal aanverwante werkzaamheden naar veiligheid en toegankelijkheid.


Geraamde totale waarde: 188500.00

School De Regenboog, Kloosterstraat 10 te 3070 Kortenberg


De overeenkomst betreft een opdracht voor de renovatie van de dakbedekking van de verschillende platte roofingdaken van de school De Regenboog voor de gebouwen gelegen langsheen de Kloosterstraat. Bijkomend zijn er nog een aantal aanverwante werkzaamheden naar veiligheid en toegankelijkheid.


Gunningscriteria
Waarde zonder btw 188500.00
Looptijd in dagen 90

Dienst Infrastructuurprojecten Kortenberg.


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Volgens bestektekst


AFDELING: PROCEDURE

Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-03-09
Plaatselijke tijd: 14:00
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2021-03-09
Plaatselijke tijd: 14:00

Administratief centrum Kortenberg


AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapstraat 33
Brussel
1040
http://raadvanstate.be
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Raad van State
Wetenschapstraat 33
Brussel
1040
http://raadvanstate.be
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapstraat 33
Brussel
1040
http://raadvanstate.be
Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-01-21