N. 401975 (2021-506482) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

dinsdag 11 mei 2021
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 401975 (2021-506482)
Referentienummer:ABC cvba-2020-008-Sanitair-F02_0
Publicatie datum:19/02/2021
Uiterste datum:16/03/2021
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: Antwerpen
Onderwerp:
Onderhoud en herstelling aan sanitaire installaties
Beknopte beschrijving:
Onderhoud en herstelling aan sanitaire installaties
Aanbestedende overheid:
ABC cvba, Reinaartlaan 8, 2050 Antwerpen BE
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
05/03/2021 2021-508562 2021-506482 0_E2
19/02/2021 2021-506482 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


ABC cvba
Nationaal identificatienummer: 0404.688.354_23653
Reinaartlaan 8
Antwerpen
2050
projecten@abc-shm.be
http://www.abc-shm.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=401975
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=401975
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=ABC+cvba-2020-008-Sanitair-F02
sociaal

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Onderhoud en herstelling aan sanitaire installaties


ABC cvba-2020-008-Sanitair-F02_0

Onderhoud en herstelling aan sanitaire installaties


Onderhoud en herstelling van sanitair


Gunningscriteria
Looptijd in maanden 48

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


AFDELING: PROCEDURE

Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-03-16
Plaatselijke tijd: 11:00
Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 6
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2021-03-16
Plaatselijke tijd: 11:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
brussel
1040
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-02-19