N. 401977 (2021-506504) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

dinsdag 11 mei 2021
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 401977 (2021-506504)
Referentienummer:Enabel-GIN170111T-10039-F02_0
Publicatie datum:20/02/2021
Uiterste datum:15/03/2021
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Werken
Regio: Brussel
Onderwerp:
Constructie van 2 transit en triage-zones voor vaste afval op – sites Camp Carrefour commune de Matoto / Hamdallaye Marché, commune de Ratoma - Conakry
Beknopte beschrijving:
Constructie van 2 transit en triage-zones voor vaste afval op – sites Camp Carrefour commune de Matoto / Hamdallaye Marché, commune de Ratoma - Conakry
Aanbestedende overheid:
Enabel, Hoogstraat 147, 1000 Brussel BE, Geert Kindt
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Enabel
Nationaal identificatienummer: 0264.814.354_20100
Hoogstraat 147
Brussel
1000
Geert Kindt
geert.kindt@enabel.be
http://www.enabel.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=401977
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=401977
Ontwikkelingshulp

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Constructie van 2 transit en triage-zones voor vaste afval op - sites Camp Carrefour commune de Matoto / Hamdallaye Marché, commune de Ratoma - Conakry


Enabel-GIN170111T-10039-F02_0

Constructie van 2 transit en triage-zones voor vaste afval op - sites Camp Carrefour commune de Matoto / Hamdallaye Marché, commune de Ratoma - Conakry


Conakry


Constructie van 2 transit en triage-zones voor vaste afval op - sites Camp Carrefour commune de Matoto / Hamdallaye Marché, commune de Ratoma - Conakry


Gunningscriteria
Looptijd in dagen 120

SANITA


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING: PROCEDURE

Mededingingsprocedure met onderhandeling Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-03-15
Plaatselijke tijd: 16:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapstraat 33
Brussel
1040
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Raad van State
Wetenschapstraat 33
Brussel
1040
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapstraat 33
Brussel
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-02-20