N. 401979 (2021-506506) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

dinsdag 11 mei 2021
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 401979 (2021-506506)
Referentienummer:Verko-AI PMD zakken 2021-F02_0
Publicatie datum:21/02/2021
Uiterste datum:09/04/2021
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Leveringen
Regio: Oost-Vlaanderen
Onderwerp:
De onderhavige opdracht betreft de levering van polyethyleen zakken voor de selectieve inzameling van de PMD-fractie (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons).
Beknopte beschrijving:
De onderhavige opdracht betreft de levering van polyethyleen zakken voor de selectieve inzameling van de PMD-fractie (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons).
Aanbestedende overheid:
Verko, Bevrijdingslaan 201, 9200 Dendermonde BE
+32 52251818
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Verko
Nationaal identificatienummer: 0218.426.974_24961
Bevrijdingslaan 201
Dendermonde
9200
Telefoon: +32 52251818
bart.descamps@dds-verko.be
Fax: +32 52200142
www.dds-verko.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=401979
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=401979
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Verko-AI+PMD+zakken+2021-F02

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


De onderhavige opdracht betreft de levering van polyethyleen zakken voor de selectieve inzameling van de PMD-fractie (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons).


Verko-AI PMD zakken 2021-F02_0

De onderhavige opdracht betreft de levering van polyethyleen zakken voor de selectieve inzameling van de PMD-fractie (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons).


Dendermonde


De onderhavige opdracht betreft de levering van polyethyleen zakken voor de selectieve inzameling van de PMD-fractie (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons).


Gunningscriteria
Looptijd in maanden 12

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


AFDELING: PROCEDURE

Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-04-09
Plaatselijke tijd: 11:00
Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 3
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2021-04-09
Plaatselijke tijd: 11:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Het bestek en offerteformulier zijn te verkrijgen bij Verko in Dendermonde per e-mail naar _hidden_@dds-verko.be met mededeling bestek AI PMD zakken 2021.


Beroepsinstantie
Raad van State
Brussel
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Raad van State
Brussel
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Brussel
Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-02-21